نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی رابطه خودنظارتی بر عملکرد سازمانی باتوجه به نقش میانجی یادگیری در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهر بیرجند

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : ازاد اسلامی کرمان
تاریخ دفاع : 1399/08/01 اساتید راهنما : دکتر رستم پور رشیدی

بررسی ابعاد حقوقی اعتراض ثالث نسبت رای داوری در حقوق ایران

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد بوشهر
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

منحنی ایزوبولوگرام اثرات ضد لیشمانیایی آمیودارون و کتوکونازول

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

حدود اختیارات , تعیین داور و وظایف وی در داوریهای تجاری بین المللی و بررسی تطبیقی با حقوق ایران

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه سمنان مرکز سمنان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : مسعود علیزاده

انقلاب نافرجام 2012 مصر، نگرشی بر پارادوکس های اخوان المسلمین در نظر و عمل

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه اصفهان
تاریخ دفاع : 1393/03/03 اساتید راهنما : اقای دکتر حسین مسعودنیا

Taxonomic revision of the genus Pungitius with emphasis on P. hellenicus

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : The University of Alberta
تاریخ دفاع : 2000/09/07 اساتید راهنما : J.S.Nelson

بررسی آبشویی فلزات سنگین از بتن ساخته شده با خاکستر ضایعات شهری پردازش شده و باطله های معدنی در مقایسه با بتن معمولی

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان
تاریخ دفاع : 1396/11/10 اساتید راهنما : دکتر سمیه بختیاری

امكان سنجي مشاركت شهروندان در مديريت شهري ايلام

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : پیام نور
تاریخ دفاع : 1390/12/29 اساتید راهنما : نفسیه مرصوصی

اثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی یادگیری زایشی بر بازده یادگیری

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : همت محمدنژاد

بررسی مردم‏نگارانه آیین‏ های تهیه در رادیوتهران

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : صداوسيما- دانشكده توليد
تاریخ دفاع : 1387/10/10 اساتید راهنما : دكتر عبدالله گيويان

سیر تکوینی رادیو از گذشته تابحال؛ از دیدگاه شاغلان رادیو

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
تاریخ دفاع : 1393/06/30 اساتید راهنما : دكتر زهرا خرازي

رویکرد قانونگذار نسبت به نقش شرکت‎های تجاری در رشد سرمایه‌گذاری خارجی

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
تاریخ دفاع : 1396/12/17 اساتید راهنما : دکتر داوود بزرگمهر

اثربخشی بازی درمانی به شیوه ی شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان کم شنوا شهر کرمان

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه ازاد اسلامی
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر عشرت کریمی افشار

سنتز و کاربرد پلیمر قالب یونی مغناطیسی برای استخراج و اندازه گیری مقادیر بسیار ناچیز بریلیوم

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر محبوبه منوچهری

بررسی تاثیر طب فشاری بر میزان درد بعد از عمل جراحی لوزه برداری در مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیر المومنین شهر رشت سال 97-1396

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تاریخ دفاع : 1397/04/17 اساتید راهنما : دکتر یاسمن یعقوبی

ارائه الگوی تبیین بازده مورد انتظار در شرایط رونق و رکود بازار در بورس اوراق بهادار تهران

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد نور
تاریخ دفاع : 1397/11/20 اساتید راهنما : دکتر جواد رمضانی

روشهای پرداخت ثمن و آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن در حقوق ایران و بین الملل

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی اهداف و موضوعات سوره انعام از دیدگاه مفسران

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : علوم و معارف آمل
تاریخ دفاع : 1396/10/19 اساتید راهنما : دکتر جواد فرامرزی

تجارب دانشجویان از فرصت¬ها و تهدیدهای ارزشی و هنجاری شبکه های مجازی تلفن همراه مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
تاریخ دفاع : 1394/04/05 اساتید راهنما : دکتر آذر قلي زاده

ارائه الگویی جدید برای تشخیص واحدهای اسمی در زبان عربی

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : آزاد قزوین
تاریخ دفاع : 1393/10/13 اساتید راهنما : حسن رشیدی