نمایش / عدم نمایش بخش جستجو
رضا آذری فر

رضا آذری فر

کارشناسی ارشد
رشته جغرافیا

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
رامونا موسویان نایینی

رامونا موسویان نایینی

دانشجوی دکتری
رشته تربیت بدنی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
آزاده جهانتابی نژاد

آزاده جهانتابی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته علوم اقتصادی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
احمد محمدی

احمد محمدی

کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
سید کامران یگانگی

سید کامران یگانگی

دکتری
مهندسی صنایع

محمد علی آصفی

محمد علی آصفی

کارشناسی ارشد
زیست شناسی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 2
شیوا سلیمانی

شیوا سلیمانی

دانشجوی دکتری
میکروبیولوژی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
مجيد فرحاني زاده

مجيد فرحاني زاده

دکتری
زبان و ادبیات فارسی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
مهران آخوندی

مهران آخوندی

کارشناسی ارشد
رشته مدیریت

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار
محمود کریمائی کله بستی

محمود کریمائی کله بستی

کارشناسی
مهندسی عمران

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
فرشاد نجفي اسدالهي

فرشاد نجفي اسدالهي

دکتری
رشته علوم اجتماعی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
تهمینه بدرفتح الهی

تهمینه بدرفتح الهی

دکتری
مدیریت آموزشی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
میلاد اسدی

میلاد اسدی

کارشناسی ارشد
رشته علوم قرآنی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 3
مهدی مومنی نورآبادی

مهدی مومنی نورآبادی

دانشجوی دکتری
رشته علوم ارتباطات

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
مرتضی ایلات

مرتضی ایلات

کارشناسی ارشد
رشته مدیریت

دوستی ارسال پیام
  پژوهشگر 4
کبری کرامتی مقدم

کبری کرامتی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
صنم  برجی ناوان

صنم برجی ناوان

دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته مامایی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
عطا سعیدی

عطا سعیدی

نامشخص
نامشخص

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
میترا  زارعی

میترا زارعی

دانشجوی دکتری
رشته معماری

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
پرستو یاوری

پرستو یاوری

دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته راهنمایی و مشاوره

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی