نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ضرورت، کاربست و اثرگذاری طبقه بندی در توسعه علوم 1401/03/03 13:08:54

نویسندگان : احمدرضا احمدی میرقائد لیلا جباری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله ترویج علم، سال دوازدهم، شماره بیستم، بهار و تابستان 1400

جایگاه حق نشر در فضای مجازی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی 1401/03/03 13:01:48

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار شیوا مهدی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصل نامه حقوق و فناوری اطلاعات

سنجش كيفيت خدمات كتابخانه مركزي دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ابزار LIBQual از دیدگاه کاربران 1401/03/03 12:53:27

نویسندگان : احمدرضا احمدی میرقائد دکتر عصمت مومنی دکتر رضا ملکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات دانش شناسی سال اول، شماره 4، پاییز 94

اثر سرمایه اجتماعی بر مصرف آب بخش خانگی: یک بررسی استانی 1401/03/03 11:45:34

نویسندگان : سمیرا رایگا زهرا نصراللهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی

بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر رفتارشهروندی سازمانی 1401/03/02 21:34:45

نویسندگان : سید سجاد محتشم شادی اکبری نژاد تقدیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

فرآیش پیچیدگی سبک¬های شعر و معماری از سده¬های نخست تا آخر قرن ششم (مطاله¬ی موردی: معماری تصویر شعری و مسجد) 1401/03/02 21:09:51

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله ی زیبایی شناسی ادبی

بررسی عالم خیال منفصل در قصّه‌های «تلخون» و «آه» صمد بهرنگی از منظر پدیدارشناسی کربن 1401/03/02 21:06:06

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی سیاوش حق جو
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مطالعات بین رشته¬ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

تلقّي ادباي معاصر از مفهوم کنايه در ساحت کاربردي آن (گرايش به مفهوم پيشاجرجاني کنايه نزد ادبای پسامشروطه) 1401/03/02 21:00:37

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی

نارسایی بیان سنتی در تحلیل تصویرهای شعر بیدل 1401/03/02 20:57:21

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

مقایسه شایستگی‌های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین‌پروری 1401/03/02 19:27:10

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم محسن طیبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مزيت‌ها و چالش‌هاي ابلاغ الكترونيكي در نظام دادرسي ايران 1401/03/02 17:40:36

نویسندگان : رحمان شکوری کیوان حیدرنزاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

تحليلي بر چالش ها و راهکارهای ابلاغ سنتي در نظام دادرسي ايران 1401/03/02 17:38:57

نویسندگان : رحمان شکوری کیوان حیدرنزاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

مطالعه حقوقی قاچاق اعضای بدن انسان در حقوق ایران و اسناد بین المللی 1401/03/02 17:36:25

نویسندگان : نادر گوگانی کیوان حیدرنزاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

تبیین چالش های قانونی معاونت در جرم با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 1401/03/02 17:31:14

نویسندگان : جواد فروتنی کیوان حیدرنزاد علی فروتنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

بررسی و مقایسه مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی مردان ورزشکار حرفه‌ای شنا و واترپلو 1401/03/02 16:50:19

نویسندگان : سید ولی موسوی مقتدا مجید کرامتی مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری در حوزه فضای سایبری 1401/03/02 11:58:21

نویسندگان : کیوان حیدرنزاد علی فروتنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری