نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مروری بر تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری بیمارستان ها 1402/10/30 01:40:35

نویسندگان : سید کامران یگانگی مهشاد قاسمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

مروری بر علف کش های زیستی 1402/10/25 21:44:02

نویسندگان : رحمان خاکزاد رسول لقمان پور زرینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : گیاهپزشکی کاربردی

جستاری آسیب شناسانه جرم شناختی بر تاثیرات اجتماعی تخلفات حکمرانی نامطلوب با نگاهی به آموزه های اسلامی 1402/10/21 17:10:10

نویسندگان : سیدمحمدرضا موسوی فرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه آموزه های فقه و حقوق جزا

In Vitro Antibacterial Activity of Ethanolic Extract of Aloe Vera and Silver Nanoparticles on Standard Strains of Some Pathogenic Bacteria 1402/10/17 13:12:33

نویسندگان : Abolfazl Jafari Sales Parisa Meshinchi Ali Shabkhosh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Journal of Clinical and Basic Research

A review on Medicago sativa: A potential medicinal plant 1402/10/17 13:07:18

نویسندگان : Ali Esmail Al-Snafi Hanaa Salman Khadem Hussein Ali Al-Saedy Ali M. Alqahtani, Gaber El-Saber Batiha Jafari-Sales Abolfazl
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Journal of Biological and Pharmaceutical Sciences Archive

The bioactive ingredients and therapeutic effects of Marrubium vulgare - A review 1402/10/17 13:02:19

نویسندگان : Ali Esmail Al-Snafi Hussein Ali Al-Saedy Tayseer Ali Talab Wajdi Jabbar Majid Gaber El-Saber Batiha Jafari-Sales Abolfazl
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : nternational Journal of Biological and Pharmaceutical Sciences Archive

آشیب شناسی اقتصادی وسیاسی دولت های رانتیر در خاورمیانه مطالعه موردی دولت کویت 1402/10/08 15:26:54

نویسندگان : peiman shiekk mahmoudi دکتر حسین مسعود نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه دولت پژوهی

بررسی انتقادی نسخه‏ های خطی و چاپی مونس ‏العشاق عربشاه یزدی 1402/09/27 10:23:41

نویسندگان : محمد شهبازی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی

تهدیدهای امنیتی برآمده از تحریم های نفتی ایران 1402/09/14 09:00:24

نویسندگان : خلیل الله سردارنیا محمد فلاح هنگامه البرزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل

شناسايي و بازنمايي حوزه هاي ايستا و پويا در جغرافياي انتخابات استان گيلان 1402/08/12 19:20:53

نویسندگان : زهرا پیشگاهی فرد رقیه شریفی چابکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : فصلنامه جغرافيايي سرزمين،