نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

An Overview of the Impact of Climate Change and Acidification of the Oceans on the Growth and Bloom of Marine Algae with Emphasis on Harmful Algae Blooms (HABs) 1400/09/02 16:02:38

نویسندگان : Mohammad Ali Asefi Gilan Attaran Fariman
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : Journal of the Persian Gulf

شناسایی عوامل اصلی تعیین‌کننده بودجه دفاعی در ایران به کمک رهیافت بیزی 1400/09/02 11:07:39

نویسندگان : صاحبه محمدیان منصور ابوالقاسم گل خندان
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سیاست های مالی و اقتصادی

سیاست‌گذاری ارتقای نشاط اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی (نمونه موردی: محله کشتارگاه- ارومیه) 1400/09/01 23:15:33

نویسندگان : رسول درسخوان نیما بایرام‌زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : سیاست‌گذاری محیط شهری

تحلیل تأثیر توانایی مدیریت بر ارزش شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی بازار 1400/08/30 12:17:25

نویسندگان : سید حسام وقفی اعظم رجبی جیرنده زینب نوربخش حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

بررسي تاثير ساختار مالکيت بر قدرت مدير عامل شرکت 1400/08/30 12:09:50

نویسندگان : سید حسام وقفی نازنین بشیری منش زینب نوربخش حسینی هایده قائم مارالانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مطالعات رفتاری در مدیریت

بررسی چالش ها و موانع اساسی پیش روی وصول مالیات از دیدگاه ممیزان مالیاتی 1400/08/29 21:17:05

نویسندگان : صمد نصیری امیر نجفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

بررسی اشارات اجتماعی وحشی بافقی به کبوتر و کبوتربازی 1400/08/29 00:51:23

نویسندگان : نسرین رضازده مریم محمدزاده رامین صادقی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : زبان و ادبیات فارسی

Identification and Assessment of Critical Risks of Sustainable Supply Chain in the Iranian Lead and Zinc Industry 1400/04/20 18:03:48

نویسندگان : Mohammad Esfehani Zanjani Amir Najafi Ahmad Naghilou Nabiollah Mohammadi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Journal of Industrial Engineering & Production Research

بررسی رابطه ي هوش هیجانی و مشارکت سیاسی در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب 1400/04/15 22:25:17

نویسندگان : حسین صولتی محمد نجفی روژان حسام قاضی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات سیاسی

L2 Idioms Recall: On the Effectiveness of Task Focus and Involvement Load 1400/04/11 19:27:27

نویسندگان : Maryam Mousavi Abbas Ali Zarei Saeideh Ahangari
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Iranian Journal of English for Academic Purposes

Visually-mediated Instruction of Lexical Collocations: The Role of Involvement Load and Task Orientation 1400/04/10 11:22:11

نویسندگان : Azam Naserpour Abbas Ali Zarei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Iranian Journal of Learning and Memory

نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی) 1400/04/10 00:26:26

نویسندگان : کریم اسگندری شیدا عرفای جمشیدی شادی عرفای جمشیدی مجتبی رمضانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

اثر تغییر کاربری اراضی بر اثربخشی فرایندی در سیستم راهبردی منابع خاک میان¬دورود مازندران 1400/04/08 12:26:36

نویسندگان : سید اکبر ساداتی Naser Nazari علی فرامرزی رستم قراه داغی
زبان : فارسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک دانشگاه گرگان

Disclosure and firm ranking based on the the Vigeo modelof social responsibility and its relationship with financial performance criteria 1400/04/08 12:07:56

نویسندگان : میلاد بیابانی احمد یعقوب نژاد زهرا لشگری فرزانه حیدرپور
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Journal of Finance and Managerial Accounting (IJFMA)