نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مروری بر منابع و منشا میکروپلاستیک ها در محیط زیست دریایی و تاثیرات بر آبزیان 1401/03/10 22:15:22

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله طب دریا

جایگاه حق نشر در فضای مجازی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی 1401/03/03 13:01:48

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار شیوا مهدی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصل نامه حقوق و فناوری اطلاعات

سنجش كيفيت خدمات كتابخانه مركزي دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ابزار LIBQual از دیدگاه کاربران 1401/03/03 12:53:27

نویسندگان : احمدرضا احمدی میرقائد دکتر عصمت مومنی دکتر رضا ملکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات دانش شناسی سال اول، شماره 4، پاییز 94

اثر سرمایه اجتماعی بر مصرف آب بخش خانگی: یک بررسی استانی 1401/03/03 11:45:34

نویسندگان : سمیرا رایگا زهرا نصراللهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی

فرآیش پیچیدگی سبک¬های شعر و معماری از سده¬های نخست تا آخر قرن ششم (مطاله¬ی موردی: معماری تصویر شعری و مسجد) 1401/03/02 21:09:51

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله ی زیبایی شناسی ادبی

بررسی عالم خیال منفصل در قصّه‌های «تلخون» و «آه» صمد بهرنگی از منظر پدیدارشناسی کربن 1401/03/02 21:06:06

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی سیاوش حق جو
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مطالعات بین رشته¬ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

تلقّي ادباي معاصر از مفهوم کنايه در ساحت کاربردي آن (گرايش به مفهوم پيشاجرجاني کنايه نزد ادبای پسامشروطه) 1401/03/02 21:00:37

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی

نارسایی بیان سنتی در تحلیل تصویرهای شعر بیدل 1401/03/02 20:57:21

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

virtual Water Trade between Iran and the European Union (EU28) – A Sectoral-Country Analysis Using the Input-Output Model 1401/02/29 16:51:34

نویسندگان : مهران زارعی زهرا نصراللهی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Iranian Journal of Economic Studies

از تبعیض جنسیتی به سوی برابری و رشد اقتصادی (مطالعۀ کشورهای درحال توسعه) 1401/02/29 16:43:56

نویسندگان : زیدالله زاهد زهرا نصراللهی منصور مهینی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : زن در توسعه و سیاست