نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تأثير 12 هفته تمرين تركيبي منتخب بر گرلين آسيل دار پلاسما و نيمرخ ليپيدي زنان داراي اضافه وزن 1401/06/30 13:45:24

نویسندگان : مصطفی سراب زاده معصومه هلالی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

بررسی شاخ صهای الکترونورومیوگرافی حرکتی در بیماران مبتلا به دیابت کوتا همدت و بلندمدت 1401/06/30 13:40:14

نویسندگان : مصطفی سراب زاده معصومه هلالی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : علوم اعصاب شفای خاتم

On the Effectiveness of Scaffolding Strategies and Task orientation on Receptive and Productive Knowledge of Lexical Collocations 1401/06/29 12:08:07

نویسندگان : اعظم ناصرپور عباسعلی زارعی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Gist Education and Learning Research Journal

تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه 1401/06/22 08:33:35

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان 1396 شماره

درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد 1401/06/22 08:29:18

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، پیاپی 12 (بهار و تابستان 1394)

بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی 1401/06/21 21:24:16

نویسندگان : حمید سلیمانی عبدالکریم عبدالهی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : مطالعات فقه و حقوق اسلامی- دانشگاه سمنان

نقد و بررسی انتقادی کتاب مبانی و نظریه مدیریت دانش دین بنیان و کاربردهای آن 1401/06/08 21:49:48

نویسندگان : رسول رنجبریان زینب دلربائی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی

تبیین الگوی مرجع مشتری در صنعت بیمه 1401/06/03 09:36:41

نویسندگان : محمد محمودی میمند میرزاحسن حسینی محمدمهدی پرهیزگار ایمان عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مدیریت بازرگانی

ارزیابی درک ریسک و وضعیت جو ایمنی کارکنان شرکت اندیشمندان جنوب در سال 1399 1401/05/31 21:37:51

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت

وضعیت آلودگی و ارزیابی خطر فلز سرب در ماهیان خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ـ مطالعه مروری 1401/05/31 21:33:07

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله طب دریا

نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک 1401/05/13 19:31:20

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهش‌نامۀ انتقادي متون و برنامه‌هاي علوم انساني

تأثیر مدیریت استعداد و مدیریت دانش بر رضایت شغلی کارکنان 1401/05/13 19:26:33

نویسندگان : رسول رنجبریان قادر خلیق
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله علمی توانمندسازی سرمایه انسانی

طراحی الگوی تربیت‌کننده مدیران جهادی در مکتب شهید سلیمانی 1401/05/13 19:10:51

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی

روابط تجاری ایران و ژاپن در دوره رضاشاه 1401/04/28 02:04:30

نویسندگان : حسن شکرزاده حسین آیادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان