نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نقش بازاریابی دیجیتالی در توسعه مهارت های حرفه ای کارآفرینی 1400/09/08 18:54:15

نویسندگان : احمد محمدی مریم نونهال گیلانده
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی

Identification, purification and morphological study of dinoflagellate species with red tide potential in Chabahar Bay (Sea of Oman) in the summer of 2020 1400/09/01 20:49:16

نویسندگان : Mohammad Ali Asefi Gilan Attaran Fariman
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : 4th International Congress of Fisheries and Aquatic Research (ICFAR)

Proposing a method to Choose the optimal process during an airline flight plan using a fuzzy network analysis process 1400/04/14 01:27:23

نویسندگان : Majid Jangizehi Abdolreza Rasouli Kenari, Javad Hosseinkhani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : 4th National Conference on Technology in Electricaland and Computer Engineering (ISC)

investigation effect of ethanol on the structure of Kupffer cells in the liver of male pups of rats during pregnancy and lactation 1400/04/13 04:12:22

نویسندگان : سجاد کوشکی دکتر محمد تقی قربانیان دکترایران گودرزی حدیث کوشکی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : اولین همایش ملی و بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی

روسیه و ایران: چشم انداز همکاری در جهان پس از ویروسِ¬کرونا 1400/04/03 15:40:26

نویسندگان : عارف بیژن
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان

THE IMMORTALS AND THEIR NAME 1400/03/31 20:25:41

نویسندگان : BEHZADM MOEINI SAM sara mohammadi avandi anis mohammadi avandi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : 4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES

Evaluation of changes in enzymes of MDA, GPX, SOD, catalase and hepatocytes of male offspring of vitamin E treated rats 1400/03/27 03:27:07

نویسندگان : sajjad kooshki mohammad taghi ghorbanian iran Goudarzi
زبان : انگلیسی سال انتشار : __99 محل پذیرش : کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

The effects of high doses of vitamin E on histological alteration in liver of male pups from rat 1400/03/27 03:00:39

نویسندگان : سجاد کوشکی دکتر محمد تقی قربانیان دکترایران گودرزی حدیث کوشکی
زبان : انگلیسی سال انتشار : __99 محل پذیرش : چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

investigation Histological and biochemical evaluation of pups and liver of ethanol treated pregnancy mothers in rat 1400/03/27 01:32:49

نویسندگان : سجاد کوشکی دکتر محمد تقی قربانیان دکترایران گودرزی
زبان : انگلیسی سال انتشار : __99 محل پذیرش : کنگره تولید مثل رویان

The Interaction of Development Projects and Climate Change on Sustainable Security in Shared Water Bodies, A Case Study: Euphrates and Tigris River Basin 1399/12/22 18:20:52

نویسندگان : Ehsan Daryadel Azam Amini
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Water Security and Climate Change Conference

شاخص معدي در سیاهماهی درشتفلس در رودخانه گیزهرود نورآباد لرستان 1399/12/20 13:06:56

نویسندگان : یزدان کیوانی ولي محمدیاني
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

شاخص‌هاي لوله گوارش و شاخص وضعيت در سیاه‌ماهی درشت‌فلس در رودخانه گيزه‌رود نورآباد لرستان 1399/12/20 12:52:57

نویسندگان : ولي محمدياني یزدان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

شاخص‌ توليدمثلي سیاه‌ماهی درشت‌فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه‌رود نورآباد لرستان 1399/12/20 12:46:58

نویسندگان : یزدان کیوانی ولي محمدياني
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

وضعیت اخیر تنوع ماهیان آب شیرین ایران 1399/12/20 11:59:55

نویسندگان : یزدان کیوانی حمیدرضا اسماعیلی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

بررسی رابطه طول-وزن ماهی كولي اروميه در رودخانه‌ زرینه رود 1399/12/20 09:34:59

نویسندگان : زینب تاجیک یزدان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

بررسی ریختسنجی هندسی شکل بدن دو جمعیت کولی ارومیه در رودخانههاي نازلوچاي و باراندوز 1399/12/20 09:28:43

نویسندگان : زینب تاجیک یزدان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

شناسایی چند گونه از ماهیان خانواده بلنیده ) Blenniidae ( در سه ایستگاه از خلیج چابهار 1399/12/20 09:26:04

نویسندگان : ظهیر شکوه سلجوقی یزدان کیوانی جواد قاسم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

مطالعه روند تغییرات گنادي ماهی هامور منقوط) Epinephelus areolatus ( با استفاده از روش هیستوشیمیایی 1399/12/20 09:22:50

نویسندگان : ظهیر شکوه سلجوقی یزدان کیوانی جواد قاسم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

مطالعه برخی ویژگیهاي زیستی Antennablennius adenensis از ماهیان خانواده بلنیده در خلیج چابهار 1399/12/20 09:18:32

نویسندگان : ظهیر شکوه سلجوقی یزدان کیوانی جواد قاسم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران