نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مروری برکاربرد AHP در مدیریت بحران 1401/10/23 12:53:45

نویسندگان : سید کامران یگانگی کبری طالبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار سرمایه 1401/10/22 14:37:40

نویسندگان : سید کامران یگانگی امیر عباس میر احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله علمی وتخصصی مدیریت در هزاره سوم

نقد برون گفتمانی پارادایم های عدالت در اندیشه سیاسی غرب 1401/10/21 00:02:56

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا محمدعلی توانا سید یزدان هاشمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های علوم اجتماعی اسلامی

واکاوی نقش پیامبرˆ در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسلامی 1401/10/20 23:59:41

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا ایوب دامیار سالار دامیرار
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های علوم اجتماعی اسلامی

ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭي ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ج .ﺍ .ﺍﯾﺮﺍن ( 80 )ﺍﺯ ﺩﻫﻪ 1401/10/05 09:44:07

نویسندگان : پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله علمی پژوهش ملل

بنیان های قدرت نظامیان در ترکیه 1401/10/05 09:19:04

نویسندگان : علی محمد حقیقی پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه

مروری بر پژوهش عملیاتی در مديريت ريسك 1401/10/04 20:10:53

نویسندگان : سید کامران یگانگی سید حمید منافی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری

اخلاق و خویشکاری خویشاوندی خویشاوندان( شاه، پهلوان) شاهنامه فردوسی 1401/09/30 15:29:36

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی. علمی تخصصی

کارکرد آموزش و جنسیت در خانواده 1401/09/30 13:31:15

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله علمی پژوهش های میان رشته ای زنان

نیروی حرکتی بدون اصطحکاک 1401/09/04 19:25:27

نویسندگان : آیدین مرادخانی سجاد محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله تحقیقات و علوم پژوشی معاصر

هوشمند بودن سیستم عصبی در بدن 1401/09/04 18:48:31

نویسندگان : سجاد محمدی آیدین مرادخانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی Journal of Science and Engineering Elites جلد 1- شماره 1- سال 1395

مروري بر تامالت مردم شناختی الکسی دي توکویل براي تحقق وضعيت دمواکرتيک یک جامعه 1401/09/02 19:45:55

نویسندگان : مرضیه بقیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی،

روش های تفسیری امام سجاد(ع) 1401/08/01 08:52:41

نویسندگان : جمال فرزندوحی میلاد اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه سراج منیر

فتح‌نامۀ ایل ملکشاهی 1401/07/14 08:37:25

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : آموزش تاریخ

اقتصاد در عصر هخامنشیان 1401/07/14 08:29:30

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : آموزش تاریخ

تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران 1401/07/13 13:34:36

نویسندگان : نگار هاشمی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه منابع و سرمایه انسانی