چکیده :

بحران یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر دنیای امروز است. مدیریت بحران فرآیندی برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع است. در واقع مدیریت بحران با هوشمندی، ابتکار عمل و برنامه ریزی به مقابله با بحران ها پرداخته و در بسیاری از موارد از عواقب زیان بار آن می کاهد. هدف از مدیریت بحران، اطمینان از پاسخ سریع و کافی به بحران ها است. یکی از مولفه های مهم در مدیریت بحران تصمیم گیری سریع و به موقع است مهم ترین فن تصمیم گیری که در مدیریت بحران کاربرد دارد، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است که در این روش با توجه به شاخص های موجود، از میان چندین گزینه موجود یک گزینه را انتخاب می کنیم. هدف از این مقاله ارائه کاربردهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت بحران می باشد. برخی از این کاربردها عبارت است از: ارزیابی شاخص های سیزده گانه تاب آوری سازمانی در مواقع بحرانی، تعیین مناطق خطرپذیر، مکانیابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، انتخاب مکان های اسکان موقت و...که منجر به مدیریت صحیح و موثر بحران می شود و از ایجاد آشفتگی بیشتر در هنگام وقوع بحران جلوگیری می کند.

کلید واژگان :

مدیریت بحران، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، بحرانارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک