چکیده :

مقدمه: : بیماريهاي مزمن اثرات گستردهاي بر عملکرد فردي، اجتماعی، سبکها و راهبردهاي مقابلهاي فرد میگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه سلامت عمومی، سلامت روان و راهبردهاي مقابلهاي در بیماران 2 و بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. ، دیابتی نوع 1 2 و بیماران مبتلا به مولتیپل ، مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی سه گروه 24 نفره از بیماران دیابتی نوع 1 اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز دیابت و انجمن ام اس شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفتند. دادههاي چک لیست نشانههاي ،)GHQ- مطالعه با استفاده از چک لیست دادههاي دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی ) 28 و پرسشنامه راهبردهاي مقابلهاي بیلینگز-موس جمعآوري و با استفاده از )SCL-90-R( اختلالات روانی دروگاتیس روش آنالیز واریانس چندمتغیري و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها: نتایج نشان داد، بین سه گروه تفاوت معنیداري در سلامت عمومی، سلامت روان و راهبردهاي مقابلهاي همچنین مقایسه زوجی گروهها نشان داد که بین بیماران دیابتی نوع 1 و 2 با بیماران .)P > 2/ وجود داشت ) 221 مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تفاوت معنیداري درمتغیرهاي سلامت عمومی، سلامت روان و راهبردهاي مقابلهاي وجود دارد. نتیجهگیری: در مراقبت پزشکی، بهبودي کامل در بیماريهاي مزمن غیرممکن است. لذا کنترل بیماريهاي مزمن از اهمیت ویژهاي برخوردار است، و یکی از اهداف مراقبت درمانی، مطلوب نمودن کیفیت زندگی است. نتایج این پژوهش تا حدي مسئولیت برنامه ریزان بهداشتی درمانی استان همدان در رابطه با تدوین خدمات به این افراد را روشن میسازد.

کلید واژگان :

دیابت، مولتیپل اسکلروزیس، سلامت عمومی، سلامت روانارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک