نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

سنجش مفهومی ارکان توسعه ایمن در نگرش روستاییان 1400/10/29 09:30:36

نویسندگان : حسن مومنی ملیحه سلطان آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دانش انتظامی خراسان رضوی

The effect of omega fatty acids oral administration on apoptotic regulatory proteins in patients with gastric adenocarcinoma under chemotherapy: A double-blind clinical trial study 1400/10/27 10:04:40

نویسندگان : Mohammad Hossein Somi Homayun Dolatkhah Ahmad Movahedian
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences

Production of biodegradable pots from cattle manure and wood waste: effects of natural binders on mechanical performances and biodegradability 1400/10/25 19:25:55

نویسندگان : Mohammad Manafi‑Dastjerdi Mohammadali Ebrahimi‑Nik Abbas Rohani Shaneka Lawson
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Environmental Science and Pollution Research

مطالعه و بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی یهودیان و زرتشتیان در عصر ایلخانان 1400/10/24 10:01:46

نویسندگان : مسعود دادبخش شباهنگ مهاجرانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی خواجه رشیدالدین فضل الله

چگونه با نشاط آموزشی در فضای مجازی یادگیری ریاضی را بهبود بخشیم 1400/10/24 00:34:17

نویسندگان : مریم اخگر عذرا چراتیان محمدباقر فرقانی اوزرودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

بررسی نقش انگيزة شغلي معلمان درکاربست روش هاي نوين آموزش در مدارسه 1400/10/24 00:32:00

نویسندگان : محمدباقر فرقانی اوزرودی زهره سلیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

The effect of Sclareol on the expression of MDR-1 gene and Glycoprotein-P Level in MKN-45 human gastric cancer cells 1400/10/23 13:46:23

نویسندگان : Saba Bordbar-Bonab Soltanali Mahbob Morteza Vahed-Jabari Homayun Dolatkhah
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences

تبیین قصد خرید محصولات سبز با تاکید بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده 1400/10/21 15:28:44

نویسندگان : حمیده خاتون همدمی طولارود فرزین فرحبد شبنم نویدی پشتیری علیرضا داداشی جوکندان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مروری بر توزیع درآمد، اقتصاد نفتی و الگوهای رشد اقتصادی 1400/10/21 08:50:39

نویسندگان : سیدمحمدرضا حسینی علی آباد سید فخرالدین طاهرزاده موسویان فرزاد رمضانی راد آیت نوروزی اجیرلو
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق

ابعاد تربیت شناختی،گرایشی و رفتاری در مكتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) با رویکرد جهادی و جهان شمول 1400/10/20 17:18:16

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : همایش ملی آموزه های تربیتی مکتب شهید سلیمانی

سومري نوشتارها در کتیبههاي اکدي و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه 1400/10/19 17:53:34

نویسندگان : بهزاد معینی سام سارا محمدی اوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : زبان شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوفصلنامۀ علمی )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(، سال ،12شمارة ،2پاییز و زمستان 228 -207

نگارخانهی هـزارههای گمشـده 1400/10/19 17:26:41

نویسندگان : بهزاد معینی سام سارا محمدی اوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه تمرداد دوشنبه 29آذر 1400خورشیدی • روز سپندارمزد از ماه دی 3759زرتشتی • سال بیستمودوم

بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادي و فرهنگی ایران و مصر در زمان داریوش اول هخامنشی 1400/10/19 17:10:30

نویسندگان : محمد قاسمی فیضا له بوشاسب بهزاد معینی سام شکوه السادات اعرابی هاشمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ سال پانزدهم، تابستان - 1399شماره 59 149 – 172 صفحات

سومری نوشتارها در کتیبه¬های اکدی و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه 1400/10/19 16:58:00

نویسندگان : بهزاد معینی سام سارا محمدی اوندی ابراهیم محمدی اوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوفصلنامۀ علمی )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(، سال ،12شمارة ،2پاییز و زمستان 1400، 228

تببین عوامل موثر بر شکل گیری شهر خلاق در نظام شهری ایران (مطالعه موردی: شهر ماسال) 1400/10/19 15:19:14

نویسندگان : یاسر قلی پور فاطمه فلاح رامین شریفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه پژوهشهای نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی

پژوهش عملیاتی درمسائل قانونی و تنظیمی 1400/10/19 09:30:19

نویسندگان : سید کامران یگانگی رحیم خدایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

واکاوي دلايل و پيامدهاي ارتباط ميان زرتشتيان ايران و جامعة بهائيت در دورة قاجار 1400/10/19 07:47:56

نویسندگان : مسعود دادبخش حسین مفتخری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی معرفت ادیان