نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

فساد و تخلفات اداری در ایران با تأکید بر آموزه‌های حقوق کیفری و جامعه‌شناسی جنایی 1401/07/07 10:39:27

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد زهرا شمسی زاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی آراء دادگستری کل استان اصفهان http://ara.dadgostari-es.eadl.ir/article_251933.html

بررسی و مطالعه مواد مدرج تابعی و تئوری های مختلف صفحات تحت بارگذاری مکانیکی خارج 1401/06/18 12:26:41

نویسندگان : سید محمد رضا حسینی سمیه صائب نیا عادل سعیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماه نامه بین المللی نفت و گاز و انرژی

توسعه انسان محور 1401/06/14 15:54:45

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا - سال سوم، شماره 38 ، خرداد - تیر 1401

پاسداشت یاد سایه 1401/05/30 23:53:13

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه پیام سهند

غزل ابتهاج؛ ساده و بی‌تکلف 1401/05/30 23:50:31

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه پیام سهند

اسپین حالت جامد 1401/05/26 01:23:48

نویسندگان : علی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه علمی دانشجویی کیوتک

روش های تدریس دوره ابتدایی 1401/05/01 23:43:16

نویسندگان : اصغرسیفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی یافته های نوین درحوزه یاددهی ویادگیری97

نقش اینترنت اشیاء در حسابرسی 1401/03/23 10:56:23

نویسندگان : دانیال محجوب کامران قائم مقامی محمد رسول راه نورد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله حسابدار

مزایای بهره مندی از پابندهای الکترونیک در کاهش جمعیت کیفری 1401/02/21 10:30:29

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه صدای ماندگار

تاثیر ممیزی املاک برعمران شهر زابل 1401/02/04 09:04:34

نویسندگان : علی کریمدوست
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا

quantum electronics 1401/01/24 01:43:40

نویسندگان : علی بخشی امیررضا اجاق
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه علمی دانشجویی کیوتک

superconducting qubits 1401/01/24 01:38:33

نویسندگان : علی بخشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه علمی دانشجویی کیوتک

Treatment of Contaminated Waters with Petroleum by MBBR (MOVING BED BIOFILM REACTOR) 1401/01/11 12:27:25

نویسندگان : Rouhallah Mahmoudkhani akbar mokhtari azar ahmad dehqani hossein ghoreishi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : International Conference on Petroleum and Sustainable Development

مطالعه تطبیقی اصل استقلال قضایی با تاکید بر عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و امریکا 1401/01/08 11:56:25

نویسندگان : محمدامین نوری نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم

بررسی تاثیربازاریابی چریکی برپایداری شرکت های بیمه با تاکید برنقش متغیرهای وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند 1400/11/26 03:09:12

نویسندگان : محمدولی پور مریم قربانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین درمدیریت و حسابداری

نگارخانهی هـزارههای گمشـده 1400/10/19 17:26:41

نویسندگان : بهزاد معینی سام سارا محمدی اوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه تمرداد دوشنبه 29آذر 1400خورشیدی • روز سپندارمزد از ماه دی 3759زرتشتی • سال بیستمودوم

اقتصاد مدیریتی 1400/10/15 15:05:59

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

الگوی مدیریتی و اقتصادی در کیفیت زندگی کاری 1400/10/15 15:02:38

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا