نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

واکاوی تاثیر مدیریت ریسک بر مدیریت مالی شرکت ها در ایران 1403/03/19 00:56:27

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

مطالعه مزایای بهره گیری از مدیریت ریسک مبتنی بر بهره وری حقوق صاحبان سهام 1403/03/19 00:53:56

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی حقوقی قانون یار

مطالعه تاثیر پذیری صندوق ‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر نوسانات و عملکرد 1403/03/19 00:51:30

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی حقوقی قانون یار

بررسی مفهوم تورم و تاثیر متقابل آن بر سیستم حقوق و دستمزد پایه به عنوان یکی از مولفه های بازار کار 1403/03/19 00:22:15

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : نشریه موج، صاحب امتیار دانشگاه پیام نور واحد مهاباد

بررسی مزایا و چالش های مدیریت تغییر در سازمان های امروزی 1403/03/19 00:16:12

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی

بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر نقض قانون و رضایت شغلی درسازمان های عمومی 1403/03/19 00:12:49

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار

بررسی تاثیر ساختارهای تامین مالی بر بهره وری سازمان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1403/03/19 00:07:23

نویسندگان : عبدالقادر باوردی مهدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

بررسی تاثیرپذیری مدیریت مالی مبتنی بر چابکی سازمانی امور اقتصادی و دارایی 1403/03/19 00:04:49

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه مطالعان نوین بانکی

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر بهره وری و عملکرد کارکنان 1403/03/19 00:01:28

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و منابع انسانی بر عملکرد مدیریت پایدار 1403/03/18 23:58:25

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات مدیریت و کارآفرینی

بررسی آثار مدیریت ریسک بر مبنای مدیریت دانش در حوزه شرکت های خصوصی IT 1403/03/18 23:55:11

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات مدیریت و کارآفرینی

نقش زبان انگیزشی و یکپارچگی رفتاری رهبر در رفتار اجتماعی مشتری‌مدار کارکنان خط مقدم شرکت‌های بیمه 1403/03/17 00:04:56

نویسندگان : عباس نجفی ایمان عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی بر تحول سازمانی شرکت های بیمه: نقش تعدیلگری فرهنگ دانش بنیان سازمان 1403/03/11 22:39:00

نویسندگان : ایمان عزیزی عباس نجفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری

بررسی انگیزه بیمه گذار از دروغگویی در تعامل با شرکت های بیمه و پیامدهای آن 1403/03/11 22:37:12

نویسندگان : ایمان عزیزی عباس نجفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری

آسیب شناسی تبلیغات در استان اردبیل 1403/03/08 13:15:19

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد مهدی حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه مقاله های علمی

تاملی بر بهبود تصمیمات استراتژیک مدیران شرکتهای بیمه در پرتوی سرمایه فکری با واسطه گری مدیریت دانش استراتژیک 1403/03/05 01:04:24

نویسندگان : عباس نجفی ایمان عزیزی حسین ترابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

ارائه الگوی مفهومی مدیریت‌ استراتژیک‌ منابع‌ انسانی‌ چابک با رویکرد فراترکیب 1403/02/17 17:05:27

نویسندگان : شیروان کیوانی رضا رستم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : نشریه منابع انسانی تحول آفرین