نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Identifying and prioritizing supply chain risks using the ANP and Dematel Model Process (including case study) 1402/09/02 08:56:17

نویسندگان : Hojatollah Shakeri Tabariya Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Sustainable Economies is published by Sin-Chn

تحلیلی بر عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان شهرهای ساحلی نوشهر و چالوس 1402/08/25 12:59:51

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : نشریه علمی، امنیت و ارتباطات اجتماعی

ارزیابی میزان ارتباط سرمایه روانشناختی جوانان با کاهش گرایش به جرم در شهرستان نکا 1402/08/25 12:57:43

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه علمی، امنیت و ارتباطات اجتماعی

Investigating the effect of smart schools on students’ learning and teaching 1402/08/22 19:21:25

نویسندگان : Elahe Azizzadeh Kalngestani Mohamad_taghipour@yahoo.com
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Forum for Education Studies

Measuring brand differentiation and loyalty on brand equity 1402/08/22 07:32:27

نویسندگان : Mohadese Moradi Lalekaei Elahe Azizzadeh Kalngestani Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Forum for Economic and Financial Studies

Exploring Learners' Behaviors in Interactive Educational Environments by Data Mining Algorithms 1402/08/20 11:08:33

نویسندگان : مریم حق شناس فاطمه ترابی علیرضا نامجو
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Quarterly of Iranian Distance Education Journal

Exploring Learners' Behaviors in Interactive Educational Environments by Data Mining Algorithms 1402/08/16 15:55:26

نویسندگان : مریم حق شناس Fatemeh Torabi Konjin Alireza Namjoo
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Quarterly Journal of Iranian Distance Education (IDEJ)

A model for utilizing Social Softwares in learning management system of E-learning 1402/08/16 15:54:10

نویسندگان : مریم حق شناس
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Quarterly Journal of Iranian Distance Education (IDEJ)

The Relationship between Emotional Intelligence and Online Test Anxiety in Paramedical Students in Qom During the COVID-19 Epidemic in 2021 1402/08/13 11:35:26

نویسندگان : آرین غمخوار رودپشتی مائده تورده
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : (JHAD) Health and Development Journal

بررسی رابطه ی توسعه گردشگری، رشد اشتغال و کاهش بزهکاری در شهرستان بندر انزلی 1402/08/12 19:37:30

نویسندگان : طاهره فتح الله زاده رقیه شریفی چابکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

بررسی جغرافیای انتخابات در استان گیلان 1402/08/12 19:29:12

نویسندگان : زهرا پیشگاهی فرد رقیه شریفی چابکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

A review of the sustainability indicators’ application in vehicle routing problem 1402/08/08 10:09:20

نویسندگان : Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Academic Publishing Pte. Ltd

اثر سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني بر مديريت زنجيره تامين 1402/08/04 19:07:22

نویسندگان : سید کامران یگانگی سپیده صفرخانی ایرج موفق
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دوفصلنامه علمی – تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

Identifying and prioritizing investment risks in digital markets using multi-criteria decision making techniques and data mining 1402/08/03 07:16:33

نویسندگان : Pourya Pourkhosravani Siavash Safdarpour Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Sustainable Economies (SE)

Evaluating the efficiency of dam construction management and ways to improve it 1402/08/01 22:21:29

نویسندگان : Sahan Sharifzadeh Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Building Engineering-Academic Publishing Pte. Ltd.

Turbine vibration condition monitoring in region 3 1402/07/28 00:56:53

نویسندگان : Seyed Ali Mosavi Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : ojs.acad-pub.com

بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم های مبتنی بر مدیریت اخلاق بر سلامت اداری کارکنان در سازمان ها 1402/07/22 20:06:46

نویسندگان : بهرام روحانی فروغ اسدی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Journal of Management and Social Studies (JMSS)