نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ادغام مدیریت دارایی چرخه عمر در بخش دولتی 1401/11/14 09:15:05

نویسندگان : سید کامران یگانگی صابر احمدی فرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

نقش علم و فناوری در حکمرانی خوب 1401/10/29 00:07:45

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم محبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه دانش انتظامی ایلام

نقش تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب 1401/10/28 08:53:55

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی توسعه و پایداری منابع طبیعی(شماره 1، تابستان 1401)

بررسی خصوصیات کیفی آب های سواحل جنوبی دریای خزر و منابع آلوده کننده آن در استان گیلان 1401/10/28 08:50:26

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی توسعه و پایداری منابع طبیعی(شماره 1، تابستان 1401)

Identify the key Factors in the Implementation of Six Sigma Projects, Using Multi-Criteria (Including Case-Study) 1401/10/24 20:07:28

نویسندگان : Farzaneh Taghipoor Shayan Sharifzadeh Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : ITS MANAGEMENT

Comparison of Desire to Study in Students of Public and Independent Universities in Tehran 1401/10/24 20:04:38

نویسندگان : Farzaneh Rahimpour Soolmaz Panahi Davood Hematpour Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : ITS MANAGEMENT

The Effect of Communication on Learning Ability (Including a Case Study) 1401/10/24 19:55:40

نویسندگان : Siavash Safdarpour Pourya Pourkhosravani Vahid Rooholamini Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : ITS MANAGEMENT

Predicting Resilience Based on Social Anxiety Among Women Heads of Households and Violence Against Women 1401/10/24 19:49:29

نویسندگان : Farzaneh Rahimpour Soolmaz Panahi Tahereh Nazari Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : ITS MANAGEMENT

Role of Architectural Structures in Tourism Development; Case Study: Palangan Village 1401/10/20 02:00:12

نویسندگان : نادر زندی سیران شریعتی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ماهنامه علوم و فناوری های مهندسی

CULTURAL DIPLOMACY, OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN’S POLITICAL ELITES 1401/10/05 11:34:01

نویسندگان : پیروز هاشم پور علی محمد حقیقی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : international journal allied seienced

ابعاد هویت ایرانی در فرآیند جهانی شدن(مطالعه موردی بُعد اسلامیت) 1401/10/05 09:37:38

نویسندگان : غفار زارعی پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه سپهر سیاست

Comparing Sumerograms in Akkadian and Arameograms in Middle Persian 1401/10/05 02:31:36

نویسندگان : behzad moeini sam sara mohammadi avandi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Cognitive and Language Sciences

تأثیر نظام طبقاتی عهد ساسانیان بر نهضت مزدك 1401/10/05 02:24:46

نویسندگان : پریسا گنجی یوسف جمالی بهزاد معینی سام نادره نفیسی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال دوازدهم.شماره چهل پنجم

Relationship between Temperature, Humidity, Oxygen and Carbon Dioxide in the Air of Yadavaran Oil Field and Neighboring Cities (Ahvaz and Azadegan Plain) 1401/09/30 19:10:33

نویسندگان : محمد ولایت زاده سارا منصوری مقدم
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Environment Pollution and Climate Change

The impact of innovation strategies on export performance, a case study: textile industry 1401/09/24 14:14:23

نویسندگان : افشین نجفی سید کامران یگانگی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)

Evaluation of agricultural waste management mechanism in Iran 1401/09/14 20:50:02

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی زهرا دهقانی قهفرخی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Industrial and Domestic Waste Management