نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

سیاست جنایی ایران در رابطه با تدابیر پیشگیرانه پلیسی و اطلاعاتی در حوزه های مالی و اقتصادی 1402/12/08 10:21:25

نویسندگان : امیر تقی زاده محمد منصفی راد
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین

بررسی بیان‌پذیری تجربیات عرفانی با توجه به زبان نمادین عرفانی با تکیه بر آثار منظوم عطار 1402/12/04 20:14:52

نویسندگان : دکتر ابراهیم محمدی دکتر احمد غنی پور ملکشاه دکتر مرتضی محسنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه تخصصی عرفان اسلامی دانشگاه آزاد زنجان

همبستگی ذهنی خبرگان در خصوص شاخص های توسعه مدارس فوتبال در کشور 1402/12/03 09:37:51

نویسندگان : کیانوش شجیع اعظم نخعی نیازی مصطفی دشتی مومن آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

تبیین عوامل موثر بر ارتقاء برندسازی کارفرما در دانشگاه علوم انتظامی امین 1402/11/08 14:37:00

نویسندگان : شیروان کیوانی ماهرخ لطف الهی حقی مجتبی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه نظارت و بازرسی

Water Substitution and Reuse 1402/11/07 22:23:58

نویسندگان : Ho Soonmin Muhammad Akram Abid Rashid Fahad Said khan Rida Zainab Umme Laila Hina Anwar Muhammad Yasir Ali Maghchiche Abdelhak Abolfazl Jafari-Sales El HadjiSeydou Mbaye
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies

Measuring the Impact of Teacher-Student Relationship Conflict on the Enjoyment of Lessons (Including a Case Study) 1402/11/07 10:32:10

نویسندگان : Parvaneh Hadizadeh Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2024 محل پذیرش : ITS

Measuring the Mental Image of the Country of Origin of the Brand Through the Middle Factor of Brand Value Differentiation and Loyalty 1402/11/06 18:45:02

نویسندگان : Mohadese Moradi Lalekaei Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2024 محل پذیرش : ITS

پیش بینی رویش علف های هرز پنجه مرغی و اویارسلام ارغوانی در کلزا تحت عملیات مختلف مدیریتی 1402/10/25 21:40:35

نویسندگان : رحمان خاکزاد علی عالیشاه
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : تولید گیاهان زراعی

Evaluation of Pre-School Development Prevention Programs in Order to Develop a Child-Friendly City Model 1402/10/10 23:46:42

نویسندگان : Elham Babaei Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : ITS

تأملی بر سنّت - سنّتگرایی و نقد غرب از دیدگاه سید حسین نصر 2 1402/10/09 15:16:29

نویسندگان : peiman shiekk mahmoudi
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه‌ بحران پژوهی جهان اسلام

اقتصاد سیاسی تحریم وتاثیر آن بر ساختارهای سیاسی کشورهای دموکراتیک وغیر دموکراتیک 1402/10/09 13:39:40

نویسندگان : حسین مسعودنیا پیمان شیخ محمودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه‌ بحران پژوهی جهان اسلام

اقتصاد سیاسی نفت و اثرات اقتصادی و سیاسی آن بر عربستان سعودی 1402/10/09 13:22:17

نویسندگان : Hossein masoodnia peiman shiekk mahmoudi
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مطالعات سیاسی بین النهرین

نگاهی آسیبشناسانه بر اقتصا د سیاسی دولتهای رانتیر در کشورهای حوزهی خلیج فارس؛ مطالعهی موردی: قطر 1402/10/08 15:32:58

نویسندگان : peiman shiekk mahmoudi دکترحسین مسعود نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل

Political Economy of Development: An Analysis of the Role of State in Iranian Underdevelopment Process 1402/10/08 15:13:21

نویسندگان : peiman shiekk mahmoudi Hossien massod Nia
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : International Journal of New Political Economy

Determining the Effective Factors in the Appropriate Organization of Student Sports Events 1402/10/06 20:00:50

نویسندگان : Mohammadbagher Forghani Ozrudi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Research & Investigations in Sports Medicine

The role of social friction in organizational inertia with the mediating role of organizational agility (Education of West Azerbaijan Province) 1402/09/30 07:31:26

نویسندگان : فرشيد رستم زاده جواد کیهان فریبا گل محمدیان
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مديريت سرماية اجتماعي(انتشارات دانشگاه تهران)

بررسی زبانی مونس العشاق سهروردی و عربشاه یزدی از رهگذر بینامتنیت ژنت 1402/09/27 10:26:30

نویسندگان : محمد شهبازی خدابخش اسداللهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون

سبک شناسی منظومه «حسن و دل» و رساله «مونس العشاق» از منظر بینامتنیت ژنت 1402/09/27 10:17:38

نویسندگان : محمد شهبازی خدابخش اسداللهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله زبان و ادبیات فارسی