چکیده :

یکی از مهم ترین مسائلی که مدیران مالی باید برای حداکثر کردن ثروت سهامداران در نظر بگیرند تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه است به گونه ای که در آن ترکیب منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک، نرخ بازده بیشتری را تحصیل نماید و ادعا میشود ساختار سرمایه ای که ارزش شرکت را افزایش میدهد و یا هزینه سرمایه کل را به حداقل میرساند، ساختار سرمایه بهینه میباشد. امروزه توجه به تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه به قدری است که پژوهشگران با استفاده از مدل ها و بکارگیری تکنیکهای کمی سعی در ایجاد ترکیب بهینه دارند. از اینرو یکی از علومی که تاکنون در علم مالی بسیار مورد استفاده قرار گرفته و منشأ توسعه پژوهشهای مالی شده استفاده از مدلهای پژوهش عملیاتی بوده است، به طور یکه نقش تعیین کننده در توسعه تئوریهای مالی و سرمایه گذاری نیز داشته است و منجر به به رابطه دوسویه بین امور مالی و تکنیک های پژوهش عملیاتی گردیده است. لازم به ذکر است که همان طور که تکنیکهای مختلف پژوهش عملیاتی برای مسائل مالی بکار گرفته شده، نظریه های مالی نیز نیازمند توسعه و بهبود تکنیکهای راه حل پژوهش عملیاتی بوده است. از این رو مقاله حاضر به برخی از کاربرد تکنیکهای پژوهشهای عملیاتی در ساختار سرمایه می پردازد.

کلید واژگان :

ساختار سرمایه ،هزینه سرمایه، پژوهش عملیاتیارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک