چکیده :

مدیریت اقتصادی بر مبنای دانش و اخلاق شیوه ای استاندارد از اداره کردن اقتصاد جامعه است که در آن همه اجزای مجموعه به پویایی ، تحول و شکوفایی خواهند رسید و فرآیند توسعه اقتصادی در معنای درست شکل خواهد گرفت . جامعه دارای فرهنگ تعامل با ابزارهای پیشرفت اقتصادی جامعه ای با الگوی سالم و سازنده است دارای انگیزه ، دانش و اخلاق دارای توان مدیریت همه ابعاد تحول و پیشرفت لذا جامعه ای با داشتن فرهنگ اقتصادی برتر می تواند سرمایه های فکری و مادی را به مطلوب ترین شیوه در راستای رسیدن به برترین نتیجه و بازده مدیریت نماید از این نظر باید اولین اقدام برای توسعه اقتصادی را فرهنگ سازی بدانیم تا اساسی ترین نیاز توسعه را شناخته و بسترسازی های لازم را برای تحقق آن انجام دهیم تا با داشتن فرهنگ اقتصادی به توسعه اقتصادی رسید .

کلید واژگان :

توسعه اقتصادی ، مدیریت اقتصادی ، فرهنگارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک