چکیده :

در جهانی که تئوری و تخصص سرمایه تحول و توسعه است و دانش و فناوری ابزار برتری و شکوفایی است در جهانی که پیشرفت و موفقیت در همسویی با الگوهای استاندارد توسعه است نیازمند تلاش و تغییر هستیم نیازمند پیروی از ساختارهای دانش محور هستیم نیازمند همسویی با الگوهای پیشرفت جهانی نیازمند یادگیری سبک جدید زیستن هستیم الگویی که جامعه را با مولفه های برتر تعریف و برنامه ریزی نماید الگویی که در آن دانش و فناوری ابزار و سرمایه توسعه هستند و نیروی انسانی متعهد و متخصص عامل تحول و موفقیت باید با تکیه بر داشته های ملی سیستمی دانش بنیان را فرهنگ سازی و اجرا نماییم ساختاری که سبب موفقیت و برتری همه جانبه شود .

کلید واژگان :

اقتصاد دانش بنیان ، سرمایه ، پیشرفتارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک