چکیده :

اقتصاد مدیریتی به معنای راهکارهایی است که هم مصرف کننده در معنای کلی آن و هم تولید کننده و ارائه دهنده محصول دانش اقتصادی داشته باشند پس سیستم ها و روش های اقتصاد مدیریتی باید بتوانند هم افرادی با سواد مالی و اقتصادی پرورش دهند هم فعالیت های اقتصادی را بهینه سازی نمایند طوری که محصول اقتصادی در مطلوب ترین حالت تولید و ارائه گردد و مصرف کننده با دانش اقتصادی تعاملات مرتبط را انجام دهد . دلیل عدم موفقیت یا تاثیر گذاری موثر برنامه های توسعه اقتصادی را می توان عدم توجه به همه پارامترهای موثر در فرآیند دانست سیستم اقتصادی و تولیدی که استفاده کننده هایی باسواد مالی و اقتصادی نداشته باشد نمی تواند تاثیر لازم و متناسب را در جامعه بگذارد چرا که بخشی از فرآیند موفقیت یک سیستم اقتصاد زا مصرف کننده ها هستند و همسو با آن اگر مصرف کننده دانش اقتصادی داشته باشد ولی سیستم اقتصادی جامعه دارای راهکارهای اقتصادی نباشد و به عبارتی نتواند این سرمایه موجود را ساماندهی نماید و الگوی اقتصادی نداشته باشد افراد به شیوه هایی از تجارت ، کسب و کار و درآمدزایی گرایش پیدا می کنند که فعالیتهای اقتصادی ناسالم و بحران ساز را سبب می شود که پیامد چنین فعالیتهایی خروج نادرست سرمایه ها از کشور ، تولید شغل هایی نامطلوب و فاقد خدمات دهی ، شکل گیری فرهنگ های نادرست تجارت و کسب و کار ... است پس مجموعه اقتصاد یک جامعه برای شکوفایی باید برای مصرف کننده و تولید کننده دارای برنامه های استاندارد باشد و توسعه اقتصادی را در فرآیندی کلی تر تعریف نماید تا همه اجزای مرتبط با رشد و پیشرفت دارای برنامه مشخص و نتیجه بخش باشند .

کلید واژگان :

اقتصاد مدیریتی ، توسعه اقتصادی ، تجارتارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک