عنوان سطح پژوهشی
از امتیاز
تا امتیاز
حداکثر دوستان
حداکثر پیام های روزانه
درخواست دریافت جوایز
پژوهشگر فرا برجسته سرآمد
2000
9999
50000
500
پژوهشگر فرا برجسته ممتاز
1000
1999
30000
300
پژوهشگر فرا برجسته
600
999
20000
200
پژوهشگر برجسته
500
599.999
10000
100
پژوهشگر برجسته ۲
350
499.999
5000
60
پژوهشگر
150
349.999
3000
40
پژوهشگر 2
100
149.999
2000
30
پژوهشگر 3
70
99.999
1000
20
پژوهشگر 4
40
69.9999
500
20
پژوهشیار
20
39.9999
300
20
پژوهشیار 2
10
19.9999
100
20
پژوهشیار 3
5
9.9999
70
15
پژوهشیار 4
0.5
4.9999
60
10
کاربر عادی
0
0.49
50
10

سطح پژوهشی کاربر : invalid parametr!