پژوهشگران می توانند در قسمت انجمن ها و فروم های سایت(هنوز ایجاد نشده است) شبکه پژوهشگران ایرانی اقدام به ایجاد انجمن ها و کمپین های علمی و پژوهشی گوناگونی نمایند. این انجمن ها و کمپین ها می تواند به صورت خصوصی و یا عمومی باشد و شامل موضوعی خاص، رشته خاص، کلاس درسی خاص، پژوهشگران یک رشته یا یک دانشگاه، بر اساس موقعیت مکانی و زمانی خاص، فروم حمایت از یک گونه گیاهی و جانوری در حال انقراض، فروم حمایت از فناوری هسته ای، انجمن گفتگو در مورد یک نظریه و فرضیه علمی و ... باشد. و با ایجاد بحث و تبادل نظر و اشتراک گذاری فایل های علمی در آن موجب ارتقاء علمی و اطلاعاتی خود و دیگران گردند.

 

 عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی