به جهت محاسبه امتیاز و اعتبار پژوهشی کتابهای شما نیاز است اطلاعات آنها(تصویر جلد، شماره شابک(از چپ به راست، بدون فاصله و ..) و ...) بدرستی درج گردد تا سامانه کتابخانه ملی قادر به شناسایی کتاب شما باشد.

سامانه کتابخانه ملی جهت اخذ اطلاعات کتاب