قابل توجه اساتید و پژوهشگران گرامی
 
آخرین سیاهۀ نشریات نامعتبر و جعلی از طریق دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق وبگاه http://rppc.msrt.ir منتشرگردید و دردسترس دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار گرفت.