لیست آخرین کمیته های عضو

عنوان کمیته
دبیر علمی همایش دبیر، دبیران علمی و اجرایی کنفرانس های معتبر داخلی
عضو هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران عضویت در هیئت مدیره انجمن های علمی معتبر
کنفرانس پژوهش های کاربردی عضویت در کمیته علمی و داور کنفرانس های معتبر داخلی
کنگره پیشرفته شیمی عضویت در کمیته علمی و داور کنفرانس های معتبر داخلی
افق های نوین در پتروشیمی عضویت در کمیته علمی و داور کنفرانس های معتبر داخلی
مهندسی صنایع پتروشیمی عضویت در کمیته علمی و داور کنفرانس های معتبر داخلی
متالورژی و معدن عضویت در کمیته علمی و داور کنفرانس های معتبر داخلی
افق های نوین در مهندسی عضویت در کمیته علمی و داور کنفرانس های معتبر داخلی
جامعه بین الملل دانشگاهی سایر
سومین کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی عضویت در کمیته علمی و داور کنفرانس های معتبر داخلی