من کریم اسگندری هستم؛ با اعتقاد درونی به این جمله که «هر کس در زندگی یک رسالتی به دوش دارد» رسالت بنده نیز، ایجاد تحول مثبت در هر کسی است که بر مسند مدیریت تکیه زده و سازمان و یا کسب و کاری را راهبری می کند. بنده رسالت خود را با تدریس در مراکز دانشگاهی و آموزشی و تألیف کتب و مقالات متعدد علمی – آموزشی و ارایه مشاوره مدیریتی به طالبان علم و عمل به جای می آورم.

عدم وجود اطلاعات

در این قسمت می توانید مطالب، تصاویر و ویدیوهای علمی خود را با دیگر پژوهشگران به اشتراک بگذارید.