چکیده :

به منظور مطالعه تاثیر روش آبیاري جویچه اي یک در میان بر خصوصیات اکلوژیکیو فنلوژیکی بر روي ذرت شیرین تحقیقی در مزرعه تحقیقات کشاورزي بیرجند در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سال زراعی 1392 با 4 تیمار و 4 تکرار که عبارتند از ا- آبیاري جویچه اي یک در میان متناوب(2(AFi- آبیاري جویچه اي یک در میان ثابت(3(Fi-آبیاري جویچه اي تمامی شیارها یا دورآبیاري 14 روزه (4(DFi- آبیاري جویچه اي تمام شیارها(برنامه ریزي شده) تیمار شاهد (CFi)که زمان آبیاري آن به طور ثابت 7 روز، بر حسب دور آبیاري منطقه در نظر گرفته شد. همچنین براي محاسبه حجم آب آبیاري (برحسب مترمکعب) ارتفاع آب مورد نیاز به متر تبدیل و در مساحت هر کرت ضرب شد.نتایج تجزیه واریانس نشان اد که اثر آبیاري جویچه اي یک در میان بر روي خصوصیات قطر ساقه، طول بوته ،تعداد برگ ،میزان کلروفیل و فلورسانس اثر معنی داري داشت.آبیاري جویچه اي یک در میان با 50 درصد صرفه جویی در مصرف آبو تنها با کاهش 7.7 درصدي در عملکرد بلال نسبت به تیمار شاهد بدست آمد.آبیاري جویچه اي یک در میان متناوب یکی از بهترین شیوه هاي آبیاري براي صرفه جویی در مصرف آب و بهینه سازي آب در مناطق خشکو نیمه خشک می باشد.

کلید واژگان :

آبیاري جویچه اي یک در میان،کم آبیاري،بهینه سازي آبارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک