چکیده :

نتایج و دستاوردهای سودمندِ مدیریت نوین بحران، به ویژه بحران‌های اقلیمی، با تکیه بر فن‌آوری‌های نوین و دخالت شاخه‌های صنعتی، پزشکی، درمان و غیره در کشورهای توسعه‌یافته به وضوح مشاهده می‌شود. انسجام مدیریت و عملکرد بهینه‌ی کمیته‌های بحران و رفتار افراد جامعه در رویارویی با آشفتگی و تغییرات ناگهانی در کشورهای پیشرفته، فاکتور ویژه‌ی مدیریتی را در بر دارد که در کشورهای در حال توسعه به چشم نمی‌خورد. به همین دلیل اصلاح دیدگاه‌ها و روش‌های مدیریت بحران در کشورهای درحال توسعه که مستقیما به فرایندهای هدایتی توسعه‌ی پایدار وابسته می‌شود، ضرورت پیدا می‌کند. در این نوشتار کوتاه اشاره‌ای به عامل اختلاف در مدیریت بحران و تفاوت آن را از دیدگاه دخالت فناوری و علوم مدرن در بحران‌های اقلیمی بررسی می‌نماییم.

کلید واژگان :

مدیریت بحران‌های اقلیمی، فناوری‌های مدرن، مدیریت کاربردی علوم و فنون.ارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک