چکیده :

سرزمین ایران شاعران و نویسندگان فراوانی را در دامن خود پرورده است که از آبشخورفرهنگ اسلامی بالیده اند. مفاهیم گرانقدر قرآن تأثیر فراوانی در شکوفایی ادبیات فارسی در دوره ی اسلامی نهاده است .ادیبان ایرانی از دریای پهناور و ژرف قر آن به اندازه ی توانایی خود مروارید معنا بر می گیرند. شاعران مسلمان ایرانی در اقصا نقاط ایران با تنوع گویش های خود هم به زبان فارسی دری و هم به سایرگویش های فارسی نغمه ی توحید ویکتایی سر داده اند. این تحقیق به بررسی میزان اهتمام مولوی عبدالله روانبد شاعر بلوچ به قرآن و فرهنگ اسلامی در قصیده ی توحیدیه می پردازد.

کلید واژگان :

بلوچستان، عبدالله روانبد پیشینی، قرآن، شعر و ادبارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک