چکیده :

اين مقاله به بررسي اثرات و جلوه هاي گوناگون و نقش فناوري اطلاعات در بهينه سازي فرايندهاي اداري مي پردازد و در نهايت با تعمق در شرايط فعلي سازمانهاي اداري كشور و توجه به تجارب موجود در سطح دنيا و پيشنهاداتي در زمينه الزامات و اولويتهاي سرمايه گذاري سازمانهاي داخلي در هر يك از جنبه هاي متعدد IT ارائه خواهد شد كه مي تواند دستمايه اي براي تدوين استراتژيها و جهت گيريهاي كلان سازمانهاي خصوصي و دولتي كشور در حيطه فناوري اطلاعات در راستاي اصلاح الگوي مصرف را فراهم سازد

کلید واژگان :

فناوري اطلاعات، اصلاح الگوي مصرف, بهينه سازي , فرآيند ادار ي,منابع انساني, صنايع, برنامه ريزي, مديريت.ارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک