چکیده :

فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر تحولات بسیاری داشته است که منجر به توسعه و تقویت فرآیندهای اقتصادی شده است. فضای کسب وکار از اجزاء تشکیل دهنده محیط اقتصادی کشورها هستند که می توانند تحت تأثیر مستقیم قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار بگیرد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه سعی نموده است تا تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشورهای D8 بر کسب وکار مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهد. طی سال های 2008-2012 مطالعه مبانی نظری و مطالعات تجربی بیانگر تأثیر مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکار است. این بررسی بر مبنای تجزیه و تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات به این نتیجه رسیده است که برای کاهش هزینه های کسب و کار در کشورها باید در زمینه فناوری اطلاعات وارتباطات سرمایه گذاری کرد. در واقع باید استفاده از اینترنت گسترش یابد و برای پیشرفت آن برنامه ریزی توسط دولت ها صورت گیرد تا اقتصاد کشورها و فضای کسب و کار پیشرفت کند.

کلید واژگان :

فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب وکارالکترونیکی، هزینه شروع کسب وکار،ارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک