چکیده :

مقاله‌ی حاضر به منظور بررسی ویژگی‌های تصاویر رمانتیکی مجموعه شعر "نافه" ی تولّلی ، به شیوه‌ی کتابخانه‌ای نوشته شده است و یافته‌های پژوهش به شکل توصیفی و تحلیلی ارائه شده است. فریدون تولّلی از شاعران بزرگ معاصر است که شعرش تأثیر پذیرفته از مکتب رمانتیسم می‌باشد. تولّلی که به دنیای ادبی و کهن شعر فارسی تکیه دارد، سیستم سنتی شعر را در هم می‌شکند و ضمن توجه به موقعیت و شرایط زمان خود شعرش را از ترکیبات و واژه‌های جدید مملو می‌سازد. او از بزرگترین شاعران ایرانی است که از اصول مکتب رمانتیسم پیروی کرده است. جلوه‌ها و نمود‌های شعر رمانتیکی را در آثار او- که بیشتر در قالب چهارپاره سروده شده‌اند- می‌توان مشاهده کرد. "نافه" دومین اثر فریدون تولّلی است که در سال 1341 انتشار یافته است. بیشتر شعرهای "نافه" وصفی و تصویری هستند. در این پژوهش ضمن اشاره به رمانتیسم و تأثیر آن بر ادب فارسی به ویژگی‌های تصاویر رمانتیکی کتاب "نافه" اشاره خواهد شد.

کلید واژگان :

رمانتیسم، نافه، فریدون تولّلی، تصویر رمانتیکارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک