چکیده :

ضرورت امروزی جامعه ما، داشتن نیروی انسانی توانمند است، تا به بهترین شکل بتواند از این سرمایه برای کارآفرینی استفاده نماید، و آن فرایندی است که در آن محصولات با فرایندهای نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک جامعه به ظهور می رسند، به عبارتی، فعالیتهای کارآفرینانه فعالیتهایی هستند که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخودار می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین توانمند سازی وکارآفرینی سازمانی در میان دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی علم و فن شهر ارومیه اجرا شد. روش تحقيق توصيفي- همبستگي بوده. 110 نفر از دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی بطور تصادفی انتخاب شدند. از این رو از دو پرسشنامه توانمند سازی بر اساس مولفه های شناختی توماس و ولتهوس (1990) و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی استفاده گردید. برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 25 نفری، پرسشنامه توانمند سازی برابر با 86%α= بدست آمد و پرسشنامه کارآفرینی برابر با 89%α= بدست آمد. دادهاي تحقيق پس از جمع آوري براساس سوالات تحقيق و با استفاده از روش همبستگي پيرسون، آزمون t مستقل و رگرسيون گام به گام تحليل شدند. نتایج پژوهش نشان داد رابطه معنی داری بین مولفه های توانمند سازی با کارآفرینی و تاثیر بسیار قوی بر کارآفرینی دارند.و نیز مشخص گردید که در دانشگاه ابعاد احساس استقلال و احساس اعتماد از بین مولفه های توانمند سازی بهترین پیش بینی کننده های کارآفرینی سازمانی هستند.

کلید واژگان :

توانمند سازی، کارآفرینی، دانشجویان، علم و فن.ارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک