چکیده :

تحولات اجتماعي در دهه هاي گذشته در سطح جهاني ، نظامهاي خانواده را با تغييرات ، چالشها ، مسائل و نيازهاي جديد و متنوعي مواجه ساخته و طي همين مدت خانواده به شکل فزاينده به علل و عوامل متعدد و پيچيده اي در معرض تهديد قرار گرفته است . وقتي کارکردهاي خانواده از قبيل کارکردهاي زيستي ، اجتماعي ، شناختي و عاطفي يکي پس از ديگري آسيب مي بيند اعضاي آن به تدريج احساس رضايتمندي خود را از دست مي دهند ، کاهش تدريجي رضايت مندي اجتماعي خانواده ابتدا موجب گسستگي اجتماعي و درنهايت طلاق مي گردد .

کلید واژگان :

طلاق، ازدواج، سنندجارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک