چکیده :

چکیده: استفاده از امواج مافوق صوت یکی ازروش های موجود در بررسی فرایندهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی تنژیدن بذر می باشد. پس از انتخاب نوع بذر و انجام تست جوانه زنی بذر ها در محلول هیپوکلریت سدیم 10 درصد به مدت10 دقیقه ضدعفونی و سپس با استفاده از آب مقطر جهت حذف باقیمانده هیپوکلریت سدیم از سطح بذر، چند مرتبه شستشو داده شدند و برای انجام تیمارها آماده گردیدند. در این پژوهش براساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی در سه تکرار برای بررسی اثر امواج فراصوت بر جوانه زنی بذرها، تیمار زمان ( مدت صفر، سه، پنج، هفت، و نه دقیقه( در معرض تیمار امواج فراصوت40 کیلوهرتز و 59 کیلوهرتز در دمای 25 درجه سانتی گراد برای اندازه گیری پارامتر های مختلف از قبیل سرعت جوانه زنی، درصدجوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه در چهار نوع بذر بادنجان، فلفل، گل رعنا زیبا و خیار استفاده گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری MSTATC، SPSS مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان دادکه تیمار فرکانس مورد استفاده در تمامی موارد اندازه گیری شده نسبت به شاهد از برتری بسیار معنی داری برخوردار بود و بین تیمار زمان ( مدت0،3، 5، 7 و 9 دقیقه( و تیمار امواج فراصوت40 کیلوهرتز و 59 کیلوهرتز در میزان اثر گذاری روی صفت سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه تفاوت معنی داری در بذر فلفل و خیار مشاهده گردید. در گیاه رعنا زیبا و بادنجان فرکانس 59 کیلوهرتز اثر تخریب بر روی جوانه زنی بذر در مقایسه با شاهد داشت.

کلید واژگان :

کلمات کلیدی: امواج مافوق صوت، درصدجوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه.ارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک