چکیده :

مزيت رقابتي سازمان به اين امر بستگي دارد كه سازمان چه چيزهايي مي داند، چگونه آنچه را كه مي داند مورد استفاده قرار مي دهد و ‏چگونه مي تواند سريعا نسبت به موضوعات جديد آگاهي يابد.‏ ‏ بدین منظور مديران كارآمد شركت ملي گاز بايد داده هاي لازم را از ذهن كاركنان خود، نظام هاي توليدي، پايگاه داده ها و منابع داخلي و ‏خارجي به دست آورند. سپس با استقرار نظام مديريت دانش داده هاي خام را پس از تجزيه و تحليل، تفكيك، همبسته سازي و تطبيق، به ‏اطلاعات معنادار سازماني تبديل، سپس به اين اطلاعات معنادار را به دانش مفيد مبدل سازند. علي رغم اينكه در سازمان امكانات زيربنايي ‏فني و همچنين افراد صاحب دانش و تجربه در رشته هاي مختلف زياد است، اغلب افراد و كاركنان در گفتگوهاي خودماني در راهروهاي ‏سازمان دانشهاي خود را با هم رد و بدل مي كنند كه ممكن است پس از مدتي اتلاف وقت دانش مورد نظر خود را هم كسب نكنند يا ‏كارشناسان در واحدهاي اجرايي و فني و طراحي يا ساير واحدها ممكن است براي حل مشكل يا مسئله اي خاص در ارتباط با نقشهايي كه ‏به عهده دارند، هفته ها وقت صرف كنند تا دانشي را كه مشكل گشاي كار آنها است بدست آورند. حال آنكه، اگر فرصت و امكانات لازم ‏فراهم باشد مي توانند بدون هدر دادن وقت گرانبهاي خود در سريعترين زمان از منبع مورد نظر، دانش مورد نياز خود را كسب نمايند و اين ‏اهميت و ضرورت مديريت بر دانش سازمان و بها دادن به دانش سازماني، مثل ساير منابع سازمان، و به روز نمودن و پالايش و همگاني ‏نمودن آن را مشخص مي سازد.‏ در این نوشتار تلاش می گردد تا با معرفی اقدامات انجام شده در شرکت گاز استان یزد، چگونگی تولید و تسهیم بهینه دانش با رویکرد ‏طراحی مدل بومی و متناسب با فرهنگ غالب، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه استقرار فرآیند خلق و تسهیم دانش به مثابه سایر ابزارهای ‏مورد استفاده در تجهیز منابع انسانی امری زمان بر بوده و جهت مشاهده کامل پیامدهای آن نیاز به گذشت زمان می باشد، معذلک برخی از ‏نتایج مثبت آن در مدت کوتاه سپری شده از اجرای طرح قابل مشاهده می باشد که از جمله می توان به میزان ارتقاء اثربخشی ناشی از در ‏اختیار دادن اطلاعات به عموم کارکنان و میزان آمادگی کارکنان در تصمیم سازیها و تصمیم گیری ها اشاره نمود که در نتیجه افزایش ‏سطح دانش ایشان حاصل گردیده است. کاهش زمان واکنش کارکنان در مواجهه با مسائل جدید و حوزه های مبهم نیز از جمله ‏دستاوردهای این طرح بوده است. دسترسی به دانش تسهیم شده سهم قابل توجهی نیز در کاهش خطاهای ناشی از عدم تسلط به دانش ‏ایفاء می نماید که اندازه گیری این شاخص در بلندمدت میسر می باشد. در ادامه راهکارهایی جهت ایجاد زمینه ای مطلوب برای تسهیم ‏دانش پیشنهاد گردیده است.‏

کلید واژگان :

مدیریت دانش، تبادل تجربیات، فرآیند خلق و تسهیم ، درس های آموخته شده، شرکت گاز یزدارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک