چکیده :

مدیریت اثر بخش کلاس و بهزیستی شغلی و ایجاد شرایط لازم برای تسهیل در امر یادگیری در کلاس درس که مطابق نیازها و ویژگی های فراگیران باشد.راهگشای بسیاری از مشکلات دانش آموزان است،هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری تحول گرا و سواد فن آورانه با مدیریت اثربخش کلاس درس و بهزیستی شغلی در بین معلمان ابتدایی ناحیه ۱ ارومیه بود.روش انجام تحقیق با ت جه به استراتژی اجرا،توصیفی همبستگی می باشد.و از لحاظ استفاده از نتایج توسعه می باشد.جامعه آماری این تحقیق تمامی معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۱ شهر ارومیه در سال۱۴۰۲_۱۴۰۱ بود که براساس آمار تعداد جامعه تقریبا ۱۳۵۰ می باشد،حجم نمونه ۳۰۰نف. تعیین شد روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای بود.ابزار پژوهش حاضر عبارت انداز:پرسش نامه رهبری تحولی آرین باس آویو(۲۰۰)،پرسش نامه بهزیستی کارکنان ژنگ و همکاران(۲۰۱۵) پرسش نامه سواد اطلاعاتی سی‌ام. و داورپناه (۱۳۸۸)،پرسش نامه اثربخشی مدیریت کلاس درس ایما و حیکمان(۱۹۹۱) برای تجزیه و تحلیل داده ها ضریب همبستگی،تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزارspss استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان میدهد‌ رهبری تحول گرا و سواد فن آورانه با مدیریت اثربخش کلاس رابطه معناداری دارد،توانایی پیش بینی را دارند.نتایج بدست آمده نشان می دهد رهبری تحول گرا و سواد فن آورانه با بهزیستی شغلی رابطه معناداری دارد،توانایی پیش بینی را دارند.براساس نتایج،برخورداری معلم از مهارت رهبری تحول گرا و سواد فن آورانه باعث بهبود انگیزش شغلی و ارتقای مهارت های وی در امر کلاس داری و بهزیستی شغلی میگردد

کلید واژگان :

رهبری تحول گرا،سواد فن آورانه،مدیریت اثربخش کلاس،بهزیستی شغلیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک