چکیده :

هدف کلی این مقاله بررسی رابطه بین اموزش معکوس دانش آموزان با نظام آموزشی حال حاضر کشوور رشود یشورت آنان در مدارس ابتدایی سرانه ناحیه ۲ار میه درسال ۲۰۲و۲۰۴ میباشد. با توجه به اقداماتی که در مورد ترضیه تحقیق صورت گرت ، مشخص شد که بین آموزش معکوس دانش آموزان یشرت تحصیلی آنان رابطه جود دارد، س بنوابراین ترضویه تحقیق با سطح معناداری بالا تایید میشود یشنهاد میشود که در تحقیقات بعدی این موضوو را بوا در نظور گورتتن مت ییور جنسی مورد بررسی قرار بدهند، نتیاج این تحقیق در مدارس ابتدایی برای معلمان مدیران مدارس میتواند کاربرد اجرایوی داشته باشد.

کلید واژگان :

آموزش معکوس ، رشد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک