چکیده :

با توجه به رشد تكنولوژي رايانه اي وتحول اطلاعات وهمچنین گسترش ارتباطات در فضای سایبری ومتعاقباً سهولت ارتكاب جرايم مرتبط با فناوري هاي نوين، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوين قوانين بسيار ضروري است. همچنین تدابیری در جهت پیشگیری از جرایم در این فضا آن هم با توجه به جهانی بودن این فضا، همكاري به موقع و موثر بين كشورها ضروري است، در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی می باشد سعی بر آن شد سیاست جنایی ایران در رابطه با فضای مجازی و تدابیر پیشگیری از جرم در حوزه پدافند سایبری مورد بررسی قرار بگیرد که یافته ها نشان از آن دارد که با شناخت فضای مجازی و پیاده سازی برنامه های اصولی در جهت پیشگیری از جرایم، نتیجه آن می تواند بهره وری بهتر از شبکه رایانه ای و متعاقباً در جهت پیشرفت اقتصادی کشور، عدم نیاز به کشورهای بیگانه، حبس زدایی وغیره را به دنبال داشته باشد.

کلید واژگان :

فضای مجازی ، تدابیر ، پیشگیری ، سیاست جنایی ایران.ارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک