چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر اصفهان با استفاده از روش تحقیق توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ودبیران دبیرستانهای دولتی شهراصفهان،درسالتحصیلی 88-87 به تعداد 138 مدیرو 4130 دبیربوده که بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب باحجم تعداد 94 مدیروتعداد 282 دبیر،به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . ابزارجمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه تعهدشغلی بلاو شامل 40 گویه وپرسشنامه محقق ساخته اعتمادبا 30 گویه بسته پاسخ بامقیاس 5 درجه ای لیکرت بوده است . ضریب پایایی پرسشنامه بااستفاده ازآلفای کرونباخ بااجرای مطالعه مقدماتی برای تعهدشغلی 89/0 وبرای اعتماد 98/0 بهدست آمدهاست . داده های این پژوهش دردوسطح آمار توصیفی شامل مشخصه های آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون های رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t ، آزمون تحلیل واریانس و آزمون شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که بین اعتماد درون سازمانی و ابعادچهارگانه تعهد شغلی (وابستگی حرفهای،وابستگی سازمانی، پایبندی به ارزش های کار ومشارکت شغلی) رابطه معناداری وجود دارد . از بین مولفه های تعهد شغلی مولفه پایبندی به ارزش های کار پیش بینی کننده اعتماد درون سازمانی بوده است .

کلید واژگان :

اعتماد،اعتماد درون سازمانی، تعهد، تعهد شغلی، مدیران، دبیرانارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک