چکیده :

هدف تدوین مقاله تحلیل عوامل موثر بر امادگی مردم شهر رشت در مقابله با بلایای طبیعی است.

کلید واژگان :

امادگی مردم ، شهر رشت، بلایای طبییعیارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک