چکیده :

خشکسالی پدیده اجتناب ناپذیری می باشد که اکثر نقاط دنیاباآن روبه روهستند.خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که خسارات فراوانی به انسان واکوسیستم های طبیعی وارد می کند وبا دیگر حوادث از قبیل سیلفطوفان ،زلزله و... متفاوت می باشد

کلید واژگان :

خشکسالی،شاخصSIAP،پهنه بندی ،زمین آمارارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک