چکیده :

امروزه و در عصر اطلاعات، تسریع تبادل اطلاعات و دانش و روزآمدی آن یکی از مهم ترین نیازهای اساسی سازمانها میباشد. مدیریت دانش موضوع جدیدی است که نظر اکثر سازمانهای کشور توسعه یافته و درحال توسعه را به خود جلب نموده و پیوسته بر تعداد سازمانهای موفق که با استقرار هدفمند مدیریت دانش به موفقیت دست یافتهاند، افزوده میشود؛ بنابراین در این پژوهش سعی کردیم مروری کامل بر مبحث بسیار حساس و کلیدی مدیریت دانش داشته باشیم.

کلید واژگان :

اطلاعات، دانش، مدیریت دانش.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک