چکیده :

در این موضوع گردآوری شده که اثرات غیر خطی را در تقویت کننده نوری نیمه هادی (SOA) نام برده ایم، به شرح تفصیلی مدولاسیون خودفاز (SPM) ونحوه به وجود آمدن و معادلات حاکم بر آن پرداخته ایم، که در نهایت به سالیتون های نوری که عبارت اند از جبهه موجهای منزوی خود تقویت کننده رسیده ایم که معادلات را در با نرم افزار متلب شبیه سازی و بررسی نموده ایم و نمودارهای موجود در صفحات با استفاده از متلب R2014a بدست آمده اند.

کلید واژگان :

ثرات غیرخطی، تقویت کننده نوری نیمه هادی، سالیتون نوری، SOA، SPارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک