چکیده :

یکی از استاندارد¬هایی که برای مدریت پروژه وجود دارد استاندارد جهانی PMBOK است که در آن مدیریت 9گانه ای بر پروژه¬ها وجود دارد که شامل مدیریت یکپارچگی، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک و مدیریت تدارکات است که هر کدام از آن¬ها شامل فرآیندهایی برای انجام کارهای مربوطه می باشد.که در نهایت با تایید مدیریت 9گانه پروژه¬ها استاندارد جهانی PMBOK ارزیابی می¬شود. این تحقیق از نوع ارزیابی توصیفی-پیمایشی است که در قالب مدیریت پروژه انجام شد و هرچند از نظر هدف کاربردی می¬باشد و دارای استانداد جهانی است. لذا از پرسشنامه استاندارد بین المللی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق در مدیریت یکپارچگی رتبه¬ی ششم‍‍، در مدیریت محدوده رتبه¬ی ‌پنجم، در مدیریت زمان رتبه-ی نهم، در مدیریت هزینه رتبه¬ی چهارم، در مدیریت کیفیت رتبه¬ی دوم، در مدیریت منابع انسانی رتبه¬ی هشتم، در مدیریت ارتباطات رتبه¬ی سوم، در مدیریت ریسک رتبه¬ی اول، در مدیریت تدارکات رتبه¬ی هفتم بدست آمد.

کلید واژگان :

استاندارد جهانی PMBOK ، مدیریت پروژه ، فرآیندارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک