چکیده :

توسعه پایدار نقطه ایده¬آل صنعت گردشگری در قرن بیست¬ویکم است. با نگاهی به محور¬های توسعه پایدار می‌توان دریافت که این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست¬محیطی و فرهنگی زیادی را در ابعاد کلان به همراه دارد. به واسطه ارتباط دو طرفه توسعه پایدار و گردشگری پایدار، برای آن که گردشگری بتواند به توسعه پایدار شهر کمک کند، باید اثرات آن در شهر شناسایی شده و مورد توجه خاص قرار گرفته شود و در صورت مدیریت، برنامه¬ریزی منسجم و کارآمد و در کنار آن با نظر گرفتن مشارکت ساکنان محلی می‌توان از پتانسیل¬های آن جهت سودجویی بیشتر برای دستیابی به توسعه پایدار شهری استفاده کرد. در همین راستا پژوهش با هدف بررسی توسعه گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل استراتژیکSOAR در شهر¬گرگان صورت گرفته¬است. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی_¬تحلیلی بوده و در جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده¬است. یافته¬ها حاکی از آن است ¬که وجود جاذبه¬های ملی و بین¬المللی و وجود جنگل با چشم¬اندازی متنوع¬جغرافیایی با آب و هوای مناسب و مطبوع، آثار و میراث تاریخی- فرهنگی متنوع و پرجاذبه در این شهر و در کنار سایر مزیت¬ها و قوت¬های دیگر در این شهر علاوه بر توسعه گردشگری می¬تواند درآمد پایداری برای شهر به ارمغان بیاورد و در نهایت عواملی مانند: برنامه¬ریزی برای افزایش دادن تعداد مراکز خدماتی، تقویت زیرساخت¬های گردشگری و افزایش دادن سرانه پارک¬ها و فضای سبز، ¬امكانات زيربنايي و خدمات¬گردشگري،¬ بازاريابي و افزایش فرهنگ پذيرش گردشگر از نتایج مورد انتظار می¬باشد.

کلید واژگان :

برنامه¬ریزی راهبردی، گردشگری پایدار شهری، مدل استراتژیکSOAR ، شهر گرگان.ارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک