چکیده :

در مقاله حاضر مدلسازی و طراحی کنترلر برای یک شیر سروو پیزوالکتریک پنوماتیکی که موقعیت یک سیلندر را کنترل می کند انجام شده است. در ابتدا برای شیر سروو پیزوالکتریک یک مدل دینامیکی در نظر گرفته شده و برای آن معادلات حاکم به دست می آید. سپس برای سیستم بیان شده، سیستم سروو نوع یک و مشاهده گر حالت مرتبه کامل طراحی شده و مورد بررسی قرار می گیرد. پاسخ به ورودی پله برای سیستم سروو نوع یک و پاسخ سیستم به شرایط اولیه برای هر یک از کنترلرها در منحنی های نشان داده می شود و با توجه به مشخصات به دست آمده از جمله ، در صد فراجهش و زمان نشست، بین پاسخ ها مقایسه انجام گرفته است.

کلید واژگان :

شیر سروو پنوماتیکی ، پیزوالکتریک ، سیستم سروو نوع 1 - مشاهده گر حالت مرتبه کاملارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک