چکیده :

اهمیت تحقیقات بازار و نحوه اثرگذاری آن بر توسعه عملکرد بنگاه بویژه در بازارهای بین المللی بر هیچ کس پوشیده نیست.

کلید واژگان :

تحقیقات بازار، توسعه صادرات پایدار، بنگاه های صادرکنندهارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک