چکیده :

مصرف گرايي يكي از پديده هاي سوء عصر حاضر است كه هم اكنون در كشورهاي در حال توسعه رخ داده است و همچنان در حال رشد است و باعث شده است كه اين كشورها بيش از پيش فقيرتر شوند و اقتصاد آنان همچنان ضعيف باقي بماند و علاوه بر اين باعث به وجود آمدن مشكلات سياسي،اجتماعي و رواني فراواني شده است. قانون به عنوان شيرازه نظام بخش جامعه هميشه راهگشاي مناسبي براي ايجاد فرهنگ و توسعه اجتماعي بوده است لذا نياز به قانونگذاري و تحليل اجتماعي و رواني در اين باب بنظر مي رسد تا جامعه را از ورطه برهاند.اين مقاله نيز به سهم خود سعي نموده است ضمن بررسي مقوله مصرف گرايي و بررسي عوامل به وجود آورنده و آثار سوء آن به ارائه پيشنهادات كاربردي و عملي در باب مقابله با مصرف گرايي در زمينه هاي حقوقي و اجتماعي پرداخته است.

کلید واژگان :

مصرف،تجمل،قانون،تبليغات،جامعهارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک