چکیده :

از شالوده های شکل گیری تمدن و مدینه فاضله اسلامی، تربيت است که در گام دوم انقلاب این موضوع تربيت از اهميت بسزایی برخوردار است. ابعاد مختلف زندگي، انسان ها را در موقعیت های مختلف يادگيري و رشد و خلاقيت قرار مي دهد، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) يكي از شخصيت هاي تأثيرگذاري بودند كه زندگيشان همواره با جهادي توام بود و از شاخص های رشد و تربيت جهادي به شمار می آیند، سردار سليماني در بستر تربيت جهادي رشد كردند و رفتار عملي ايشان نيز ميتواند الگوي تربيتی در این حوزه و در ارکان و جایگاه های مختلف را ارائه نمايد كه می تواند نقشه راه جامعه ما براي نقش آفريني در دنياي عصر پرهیاهو و شلوغ کنونی باشد. هدف اين پژوهش، بررسي شاخصه هاي تربيتي مكتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) مي باشد. اين پژوهش به صورت مروری بوده و حاصل آن ارائه شاخص های تربیت در مكتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) به عنوان عنصری شاخص در گام دوم انقلاب در ابعاد شناختي، گرايشي و رفتاري با رويكرد جهان شمول است.

کلید واژگان :

تربيت ،جهان شمول، مدینه فاضله، سردار دل ها، گام دوم انقلاب.ارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک