نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

سنجش مفهومی ارکان توسعه ایمن در نگرش روستاییان 1400/10/29 09:30:36

نویسندگان : حسن مومنی ملیحه سلطان آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دانش انتظامی خراسان رضوی

چگونه با نشاط آموزشی در فضای مجازی یادگیری ریاضی را بهبود بخشیم 1400/10/24 00:34:17

نویسندگان : مریم اخگر عذرا چراتیان محمدباقر فرقانی اوزرودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

بررسی نقش انگيزة شغلي معلمان درکاربست روش هاي نوين آموزش در مدارسه 1400/10/24 00:32:00

نویسندگان : محمدباقر فرقانی اوزرودی زهره سلیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

تبیین قصد خرید محصولات سبز با تاکید بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده 1400/10/21 15:28:44

نویسندگان : حمیده خاتون همدمی طولارود فرزین فرحبد شبنم نویدی پشتیری علیرضا داداشی جوکندان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مروری بر توزیع درآمد، اقتصاد نفتی و الگوهای رشد اقتصادی 1400/10/21 08:50:39

نویسندگان : سیدمحمدرضا حسینی علی آباد سید فخرالدین طاهرزاده موسویان فرزاد رمضانی راد آیت نوروزی اجیرلو
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق

ابعاد تربیت شناختی،گرایشی و رفتاری در مكتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) با رویکرد جهادی و جهان شمول 1400/10/20 17:18:16

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : همایش ملی آموزه های تربیتی مکتب شهید سلیمانی

سومري نوشتارها در کتیبههاي اکدي و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه 1400/10/19 17:53:34

نویسندگان : بهزاد معینی سام سارا محمدی اوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : زبان شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوفصلنامۀ علمی )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(، سال ،12شمارة ،2پاییز و زمستان 228 -207

نگارخانهی هـزارههای گمشـده 1400/10/19 17:26:41

نویسندگان : بهزاد معینی سام سارا محمدی اوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه تمرداد دوشنبه 29آذر 1400خورشیدی • روز سپندارمزد از ماه دی 3759زرتشتی • سال بیستمودوم

سومری نوشتارها در کتیبه¬های اکدی و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه 1400/10/19 16:58:00

نویسندگان : بهزاد معینی سام سارا محمدی اوندی ابراهیم محمدی اوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوفصلنامۀ علمی )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(، سال ،12شمارة ،2پاییز و زمستان 1400، 228

پژوهش عملیاتی درمسائل قانونی و تنظیمی 1400/10/19 09:30:19

نویسندگان : سید کامران یگانگی رحیم خدایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

واکاوي دلايل و پيامدهاي ارتباط ميان زرتشتيان ايران و جامعة بهائيت در دورة قاجار 1400/10/19 07:47:56

نویسندگان : مسعود دادبخش حسین مفتخری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی معرفت ادیان

تعیین اثر دوره های آموزش مجازی ) آموزش از راه دور ( بازی درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان کم شنوا 1400/10/18 15:47:01

نویسندگان : هدی میرزاده سحاب تربتی هدی هماوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی امنیت اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد 1400/10/18 01:42:02

نویسندگان : محمد نوراحمدی مجید کرامتی مقدم مهدی نوراحمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین درمدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش 1400/10/18 01:34:05

نویسندگان : محمد نوراحمدی مجید کرامتی مقدم مهدی نوراحمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

وضعیت عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران 1400/10/18 01:27:36

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

کاربرد تحقیق در عملیات در بهینه سازی سبد سرمایه گذاری 1400/10/15 23:22:39

نویسندگان : سید کامران یگانگی محمد اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

کاربرد پژوهش عملیاتی در مدیریت اوراق قرضه 1400/10/15 17:45:23

نویسندگان : سید کامران یگانگی مهدی قاسمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

اقتصاد مدیریتی 1400/10/15 15:05:59

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

اقتصاد دانش بنیان 1400/10/15 14:45:56

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا