نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ایمونوپلات روشی برای جاسازی پروتیینها 1402/06/31 15:25:22

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله اخبار آزمایشگاهی

انزم های کبدی 1402/06/31 14:07:30

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

کم خونی همولیتیک 1402/06/31 09:00:39

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

کلیاتی در مورد کلسترول 1402/06/31 08:34:50

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

تحلیل وضعیت مدیریت منابع انسانی در ایران 1402/06/17 19:03:56

نویسندگان : مریم رزمجو محمدرضا رزمجو
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری

بازنگری در ماهیت کاربری و گاهنگاری نیایشگاههای دَستکند آذربایجانِ ایران 1402/06/16 23:59:49

نویسندگان : سعید ستارنژاد طیبه حسین پور درخشش علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران

نگاهی به زیست محیط حوزه جغرافیایی آذربایجان و قفقاز جنوبی در عصر آهن 1402/06/16 23:56:32

نویسندگان : علی کریمی کیا رضا رضالو محمد میرزایی سعید ستارنژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعاملات فرهنگی منطقۀ شمالغرب ایران و قفقاز جنوبی در دورۀ مسوسنگ 1402/06/16 22:37:20

نویسندگان : علی کریمی کیا رضا رضالو ا کبر عابدی اردشیر جوانمردزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مطالعات باستان شناسی پارسه

بررسی زیست محیط جنوب شرق ایران و مناطق همجوار در عصر مفرغ با تکیه بر داده های باستانشناختی 1402/06/16 22:19:32

نویسندگان :  مهدی دهمرده پهلوان علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهشنامه خراسان بزرگ

بررسی تأثیر کارایی مدیران بر رابطه بین انعطاف پذیری و عملکرد مالی در مراحل مختلف چرخه عمر 1402/06/02 12:19:44

نویسندگان : محمد نوروزی عباس قدرتی زوارم مصطفی شادکامی مصطفی قاسم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تعدیلکننده ریسک تجاری 1402/06/02 12:16:24

نویسندگان : عباس قدرتی زوارم محمد نوروزی زهرا ماهری سردشت
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

بررسی رابطه کیفیت افشا و مدیریت ریسک بر همزمانی قیمت سهام 1402/06/02 12:10:21

نویسندگان : عباس قدرتی زوارم محمد نوروزی زهرا ماهری سردشت
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

بررسی نقش تمایلات رفتارهای اخلاقی حسابداران، استقلال حسابرس بر نگرش حرفهای حسابرسان 1402/06/02 11:55:17

نویسندگان : خلیل دهقان عباس قدرتی زوارم محمد نوروزی مهدی دهقان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

روش‌شناسی انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطب جوان بر اساس اقتضائات جهان معاصر 1402/05/26 00:20:30

نویسندگان : رضا امانی روح اله کریمی دردشتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : سراج منیر(فصلنامه علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی)

آسیب‌شناسی روش‌های تبلیغ دینی با محوریت مخاطب‌شناسی از نگاه روایات 1402/05/25 23:49:15

نویسندگان : روح اله کریمی دردشتی رضا امانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی

بررسی تاثیر فناوری بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان 1402/03/17 15:07:55

نویسندگان : مهدی صابری فر فرشید رستم زاده مبین جوهری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : همایش ملی پژوهش های نوین در در حوزه علوم تربیتی در روانشناسی ایران

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین 1402/03/01 19:02:24

نویسندگان : نسیم کاهیرده عفت دماوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهش نامه معارف حسینی، سال ششم شماره 24 (زمستان 1400)