چکیده :

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مدل ساختار پیش بینی رعایت توصیه های بهداشتی بر اساس احساس عدم اطمینان و تهدید و فشار روانی ادراک شده بود. در یک طرح همبستگی، تعداد 306 نفر از جمعیت عمومی بالای 18 سال با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس های رعایت توصیه های بهداشتی، احساس عدم اطمینان و تهدید و فشار روانی را تکمیل کردند. مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزئی نشان داد که اثر غیر مستقیم احساس عدم اطمینان تهدید بر رعایت توصیه های بهداشتی به واسطه فشار روانی ادراک شده منفی و معنادار است. مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. به نظر می رسد که دغدغه های مالی افراد، احساس نگرانی برای سلامتی خود و عزیزان و بی ثباتی اوضاع و بلاتکلیفی بر رعایت توصیه های بهداشتی اثر منفی دارد.

کلید واژگان :

احساس عدم اطمینان و تهدید، فشار روانی ادراک شده، رعایت توصیه های بهداشتی، کووید19ارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک