چکیده :

هدف از اين پژوهش، بررسي نقش انگيزة شغلي معلمان به عنوان يکي از عوامل بسيار مهم و تاثيرگزار در کاربست روش هاي نوين آموزشي در مدارس است. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای است. نتایج نشان داد رشد و توسعه هر ملت، مستلزم پويايي نظام آموزشي آن جامعه است. تحول نظام آموزشي نيز در گرو بهبود عملكرد معلمان مي¬باشد. معلم به عنوان يكي از اركان مهم تعليم و تربيت در همه جوامع شناخته مي¬شود. وي مجري برنامه¬هاي آموزشي در مدارس و تربيت كننده نيروي انساني مورد نياز جامعه است؛ به همين دليل هر نوع پيشرفت مادي و معنوي جامعه، به ميزان و كيفيت كار معلمان آن جامعه بستگي دارد. معلم بايد از نظر شخصيتي، علمي و اخلاقي سرآمد عصر خود بوده، هميشه در پي تقويت اين ويژگي ها باشد. با توجه به نقش و جايگاه معلم، به خصوص در عصر كنوني لازم است معلمان از ميان بهترين افراد تحصيل كرده انتخاب شوند و از آموزشهاي لازم نيز، در امر تربيت همه جانبة دانش¬آموزان برخوردار شوند. همچنين براي ارتقاء عملكرد معلمان، مسئولان ذيربط بايد نيازهاي مادي و معنوي آنان را درحد معقول تامين نمايند تا انگيزه پيشرفت و ميل به تعالي در معلمان و به تبع آن براي دانش آموزان فراهم آيد.

کلید واژگان :

نظام آموزشي، معلم، انگيزه شغلي، روش¬هاي نوين آموزش، دانش آموزانارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک