چکیده :

چکیده یورش مغولان به ایران، تحولات فراگیري به همراه داشت. ویژگیهاي زمامداري آنها، خاصه از حیث سیاسی و دینی، در تاریخ ایران پس از اسلام متفاوت بود. ایلخانان که نسل بعدي طوایف مغول به شمار میرفتند، موفق شدند نهاد خلافت عباسی و قدرت اسماعیلیان در ایران را از بین ببرند و فرمانروایی خود را استقرار بخشند. رویکرد ایلخانان به دین نسبت به ادوار پیشین تفاوت داشت. خط مشی دینی آنها بر پایه پیروي محض از معتقدات شمنی نبود و عدم تحمیل مذهبی خاص و ایجاد شرایط برابر براي پیروان ادیان، وجه ممیزه حاکمیتشان بود. درحکومت هر یک از ایلخانان، دین یا مذهبی بر باورهاي دیگر برتري مییافت و پیروان آن میکوشیدند به تبلیغ آیین خود و نفوذ بیشتر در دربار بپردازند. پیروان ادیان و مذاهب گوناگون به فراخور شرایط، موقعیت اجتماعی متمایزي داشتند و میزان برخورداریشان از امتیازات یکسان نبود. بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، بررسی موقعیت اجتماعی و سیاسی یهودیان و زرتشتیان در این ایام است. یافتهها نشان میدهدکه وضعیت یهودیان و زرتشتیان نسبت به پیروان ادیان دیگر، از مطلوبیت چندانی برخوردار نبود و آنان نتوانستند موقعیت اجتماعی و سیاسی خود را مستحکم کنند؛ این در حالی است که ایلخانان نگاهی تساهلی به دین در جامعه داشتند.

کلید واژگان :

ایلخانان، تساهل مذهبی، یهودیان، زرتشتیانارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک