چکیده :

رابطه کارگر و کارفرما از مباحث بسیار مهم در جامعه است و اثبات امکان سنجی رابطه ی کارگر و کارفرما با استفاده از داده های الکترونیکی از دغدغههای اساسی در حقوق داخلی است و امروزه جایگاه حقوقی این مسائل توسعه پیدا کرده است. سوال اساسی تحقیق آنست آیا دادهای الکترونیکی میتواند به عنوان دلیل در اثبات رابطه کارگر با کارفرما باشد؟ نویسندگان در این تحقیق تلاش کرده اند موضوع را در حقوق داخلی و با نگاهی در حقوقآمریکا و اتحادیه اروپا با استفاده از روش های توصیفی و منابع کتابخانه ای مورد بررسی و مقایسه قرار دهند و بر این اساس در حقوق خارجی نسبت بهاین مساله بهای زیادی داده شده و قوانینی در این رابطه وجود دارد؛ در حقوق داخلی ایران بنظر می رسد چنین داده هایی به تنهایی توانایی اثبات چنینرابطه ای را که همان رابطه ی کارگر و کارفرماست را نداشته باشد چرا که امکان خدشه بر آنها وارد است لیکن چنانچه برای قاضی بر اساس این داده هاعلم حاصل شود می تواند در جهت جلوگیری از تضییع حق کارگر و حمایت از وی، رابطه کارگر با کارفرما را اثبات کند.

کلید واژگان :

داده های الکترونیکی ، کارگر ، کارفرما ، حقوق ایران ، حقوق آمریکاارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک